Fryslân, Friezen en hun taal

Gezamenlijke activiteiten en bouwstenen
Datum: donderdag 26 oktober 19:30

Locatie: Trinitas, C. van Scheltingaweg 1 Heerenveen

In de maanden oktober en november zal Lammert Dijkstra drie lessen over Fryslân, Friezen en hun taal verzorgen, die zullen smaken naar méér! Lammert Dijkstra, lid van onze gemeente, is in het dagelijks leven werkzaam als Functioneel  beheerder GLIMS (Laboratorium Informatie Systeem) in Leeuwarden bij Certe.

Als grote hobby heeft hij - en dat is wel bij veel gemeenteleden wel bekend - taal en de Friese Taal in het bijzonder. Als ‘oprjochte Fries’ geeft hij voor ‘de wille’ één keer per week van oktober tot april (winterseizoen) ‘Fryske skriuwles’ foar de Afûk (= Algemiene Fryske Ûnderrjocht Kommisje. Overtuigd als hij is dat het Fries als levende taal alleen kan blijven voortbestaan als het ook werkelijk actief gebruikt wordt door voldoende sprekers van deze Germaanse taal, zet hij zich hiervoor met hart en ziel in. Op 3 avonden geeft hij uitleg over Fryslân, de Friezen en hun taal.

Om belangenverstrengeling te voorkomen is het niet mogelijk meer dan deze 3 ‘lessen’ van 2 uur te geven. Deze avonden zijn dan ook bedoeld als eerste aanzet tot het volgen van een cursus bij de Afûk in Leeuwarden en natuurlijk ook voor een gezellige Fryske Boustien met belangstellenden. Graag ‘oant sjen’!

Plende datums Fryske ‘lessen:

3 tongersdeis yn 2017 fan 19:30 – 21:30 oere

Tuskentroch kofje/tee: 20:30 - 20: 50 oere

  •                 1e tongersdei 26 oktober: Unsteansskiednis Friezen en Frysk
  •                 2e tongersdei 9 novimber: Taalûntjouwing Frysk en ferfal
  •                 3e tongersdei 23 novimber: Taalsaken

Dijkstra: Ik haw as opset om net alle 3 de jûnen de taal (grammatika/ stavering/taaleigen) te behanneljen, mar om ek de boppeneamde ynformaasje op it aljemint komme te litten. Liket my yn dit ferbân aardiger en wat liniger as allinne taalsaken ûnder de loep te lizzen (wat iisbrekkerkes tuskentroch foar de needsaaklike fariaasje).

Geplande data Friese ‘lessen’:

3 donderdagen in 2017 van 19:30 – 21:30 uur

Tussendoor koffie/thee: 20:30 - 20: 50 uur

  •                  1e donderdag 26 oktober: ontstaansgeschiedenis Friezen en Frysk
  •                  2e donderdag 9 november: Ontwikkeling Friese taal en verval
  •                  3e donderdag 23 november: Taalzaken

Dijkstra: Ik heb als opzet om niet alle 3 de avonden de taal (grammatika/ spelling/ idioom) te behandelen, maar om ook de bovengenoemde informatie de revue te laten passeren. Lijkt me in dit verband leuker en wat luchtiger dan alleen taalzaken onder de loep te leggen (wat ijsbrekertjes tussendoor voor de broodnodige variatie)

Voor deze Bouwsteen kunt u zich aanmelden bij ds. Pieterjan de Buck (email: pjdebuck@xs4all.nl)

 

 

Alle datums


  • donderdag 26 oktober 19:30
  • donderdag 9 november 19:30
  • donderdag 23 november 19:30
 

Powered by iCagenda

Copyright © 2014 All Rights Reserved