Wijkkerkenraad

De wijkkerkenraad geeft dienend leiding aan het werk van de wijkgemeente.  Hij zorgt o.a. voor samenhang, coördinatie en doelgerichtheid bij de verschillende taken, in eredienst,  pastoraat, diaconaat, missionair werk, jeugdwerk, financiën en beheer, vorming en toerusting. 

Voor de structuur ( wijkkerkenraad, kleine kerkenraad (breed moderamen), moderamen) wordt verwezen naar de Plaatselijke Regeling.

Besluiten worden steeds na gemeenschappelijk overleg en zo mogelijk met eenparige stemmen genomen. 

In de gevallen waarin de kerkorde dit voorschrijft belegt de wijkkerkenraad een bijeenkomst met de leden van de wijkgemeente (wijkgemeenteavond). Voor verschillende taken wordt de wijkkerkenraad bijgestaan door commissies.  

Moderamen:

Ds. W. Bloemendaal                                            

Pastor B. van Brug                                              

Dhr. S. Baas                                                         Voorzitter

Dhr. D. Deuzeman                                                Scriba

Dhr. R. Rijpkema                                                  Diaken

 

Kleine Kerkenraad:

Ds. W. Bloemendaal                                            

Pastor B. van Brug                                               pastor

Dhr. S. Baas                                                         Voorzitter

Dhr. D. Deuzeman                                                Scriba

Dhr. R. Rijpkema                                                  Voorz.Diakonie

 

 

Dhr. D. van der Molen                                           kerkrentmeester

Mw. T. Rinsma-Kuperus                                       Pastoraat

Dhr. D. van der Brug                                                     Diaken

Dhr. J Wijnsma                                                             missionair en jeugd

 

Dhr. R. Kuipers                                                             notulist

 

Grote Kerkenraad:

Dhr. S. Baas                                                         Voorzitter

Dhr. D. Deuzeman                                                Scriba

Dhr. R. Kuipers                                                     Notulist

Ds. W. Bloemendaal                                             Predikant

Pastor B. van Brug                                               Pastor

Overige Ouderlingen  

B. Akkerman

D, Annema (skriba AK)

M. Arntzen

S. Bekkema-Visser

B.van het Meer (preses)

F. Rozema

Y. Zondervan - v.d. Veen

G.J. de Leeuw (kerkrentmeester)                                             

                          

Overige Diakenen

A.J. Annema - Rozema

G, Bikker - Bosch

M. Jager - Eizema

C. Jager - v.d. Molen

L. de Jong

H. Kok

B. Kuit

I. v.d. Schaaf

R. Staal (secr. C. v. D.)

J. de Vries

G, v,d, Zee - Veenstra

 

Pastorale Medewerkers

J. Bakker

H. Claus

J. Tighelaar - Radersma

 

 

 

 Contact / mail:   D. Deuzeman   scriba

 

 

Copyright © 2014 All Rights Reserved