Wijkkerkenraad

De wijkkerkenraad geeft dienend leiding aan het werk van de wijkgemeente.  Hij zorgt o.a. voor samenhang, coördinatie en doelgerichtheid bij de verschillende taken, in eredienst,  pastoraat, diaconaat, missionair werk, jeugdwerk, financiën en beheer, vorming en toerusting. 

Voor de structuur ( wijkkerkenraad, kleine kerkenraad (breed moderamen), moderamen) wordt verwezen naar de Plaatselijke Regeling.

Besluiten worden steeds na gemeenschappelijk overleg en zo mogelijk met eenparige stemmen genomen. 

In de gevallen waarin de kerkorde dit voorschrijft belegt de wijkkerkenraad een bijeenkomst met de leden van de wijkgemeente (wijkgemeenteavond). Voor verschillende taken wordt de wijkkerkenraad bijgestaan door commissies.  

Moderamen:

Ds. W. Bloemendaal                                            

Pastor B. van Brug                                              

Dhr. S. Baas                                                         Voorzitter

Dhr. D. Deuzeman                                                Scriba

Dhr. R. Rijpkema                                                  Diaken

 

Kleine Kerkenraad:

Ds. W. Bloemendaal                                            

Pastor B. van Brug                                              

Dhr. S. Baas                                                         Voorzitter

Dhr. D. Deuzeman                                                Scriba

Dhr. R. Rijpkema                                                  Diaken

Dhr. B. van het Meer                                             Afgevaardigde van de Algemene Kerkenraad

Dhr. D. van der Molen                                           Afgevaardigde van de kerkrentmeesters

Mw. G. Bos-Wind                                                  Afgevaardigde pastoraat

Mw. L. Tigchelaar-van der Zee                             Jeugdouderling

Dhr. D. van der Brug                                                     Diaken

 

Grote Kerkenraad:

Dhr. S. Baas                                                         Voorzitter

Dhr. D. Deuzeman                                                Scriba

Dhr. R. Kuipers                                                     Notulist

Ds. W. Bloemendaal                                             Predikant

Pastor B. van Brug                                               Pastor

Ouderlingen                                                         

Ouderling kerkrentmeesters                                  

Diakenen

 Contact / mail:   D. Deuzeman   scriba

 

 

Copyright © 2014 All Rights Reserved