Reglement Begraafplaatsen

Protestantse Gemeente Heerenveen

 

Betreft de Begraafplaatsen:

Brongergea

Katlijk

Mildam

Nijehaske

Oudeschoot (kerk)

Oudeschoot (van Bienemalaan)

Rottum

Terband

1 februari 2012

REGLEMENT

Voor het beheer en de instandhouding van de kerkelijke begraafplaatsen van de Protestantse Gemeente Heerenveen.

HOOFDSTUK 1 : ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 : Begripsomschrijvingen

Dit reglement verstaat onder:

Administrateur: degene die door het College van Kerkrentmeesters (hierna CvK) is aangewezen voor het verzorgen van de administratie van de begraafplaatsen.

Beheerder: Degene die door het CvK belast is met de dagelijkse leiding van de begraafplaatsen of degene die hem vervangt.

Rechthebbende: natuurlijk persoon of rechtspersoon aan wie een uitsluitend recht is verleend op een particulier graf of een particulier urnengraf, dan wel degene die redelijkerwijze geacht kan worden in diens plaats te zijn getreden.

Uitsluitend recht: het recht om gedurende een (on)bepaalde periode één of meer lijken in het graf te doen begraven of begraven te houden. Het recht om gedurende een bepaalde periode één of meer asbussen in het graf of in de urnennis te doen bijzetten of bijgezet te houden.

Particulier graf: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen begraven of begraven houden van lijken, het doen bijzetten of bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen.

Graf: een zandgraf of bestaand keldergraf.

Asbus: een bus ter berging van de as van een overledene.

Urn: een voorwerp ter berging van één of meer asbussen.

Grafbedekking: gedenkteken.

Gedenkteken: voorwerp op het graf voor het aanbrengen van opschriften of figuren.

Graftermijn: de termijn gedurende welke men krachtens uitsluitend recht een lijk begraven mag houden.

Artikel 2 : Beheer

1. Het beheer van de kerkelijke begraafplaatsen berust bij de Protestantse Gemeente te Heerenveen, vertegenwoordigd door het CvK.

Het CvK kan een beheerder aanwijzen die de dagelijkse leiding over de begraafplaatsen heeft.

2. De kerkelijke begraafplaatsen zijn gelegen in Terband, Oudeschoot (kerk), Oudeschoot (Van Bienemalaan), Katlijk, Brongerga, Mildam, Nijehaske en Rottum.

Artikel 3 : Administratie

De administratie van de begraafplaatsen wordt gevoerd door het CvK of door een door het CvK aangewezen administrateur, zulks met in achtneming van de regels ter bescherming van persoonsgegevens.(Adres: Kerkelijk Bureau, Europalaan 2, 8442 GJ, Heerenveen)

Artikel 4 : Register

Het CvK of de door hem aangewezen administrateur houdt een register bij van alle op de begraafplaatsen begraven lijken en bijgezette asbussen, met een nauwkeurige aanduiding van de plaats waar zij begraven of bijgezet zijn en een plattegrond van de begraafplaatsen. Aangetekend worden de namen van de rechthebbende op graven, de naam en de geboortedatum van de overledene, de datum van begraven en het registratienummer op de kist, het omhulsel van het lijk of de urnenbus. In dit register worden ook aangetekend de door het CvK reeds uitgegeven, maar nog niet gebruikte particuliere graven.

Het register en de plattegrond zijn openbaar en worden in tweevoud bijgehouden.(back-up)

HOOFDSTUK 2 : OPENSTELLING, ORDE EN RUST OP DE BEGRAAFPLAATS

Artikel 5 : Openstelling begraafplaatsen

1. De begraafplaatsen zijn voor een ieder dagelijks toegankelijk tussen 09.00 uur en zonsondergang. Het college maakt deze tijden openbaar bekend. Kinderen beneden 12 jaar hebben slechts toegang, indien zij zijn vergezeld van een volwassene.

2. Ter handhaving van de orde en rust op de begraafplaatsen kunnen de toegangen tijdelijk worden gesloten.

3. Het is verboden gedurende de tijd dat de begraafplaatsen niet voor het publiek geopend zijn zich daarop te bevinden, anders dan voor het bijwonen van een begrafenis.

Artikel 6 : Ordemaatregelen

1. Het is aan steenhouwers, hoveniers en daarmede gelijk te stellen personen verboden, anders dan met toestemming van of namens het CvK , werkzaamheden voor derden aan grafbedekkingen op de begraafplaatsen te verrichten. Behalve de door het college aangewezen grafdelver of diens vervanger, mag niemand op de begraafplaatsen zonder toestemming een graf delven.

2. Het is verboden zonder noodzaak over de graven te lopen, beplantingen te beschadigen of bloemen te plukken.

3. Bezoekers, personeel van uitvaartondernemingen en personen die werkzaamheden op de begraafplaatsen hebben te verrichten, zijn verplicht zich in het belang van de orde, rust en netheid te houden aan de aanwijzingen van de beheerder.

4. Degenen die het in het tweede lid vermelde verbod overtreden of zich niet houden aan de in het lid bedoelde aanwijzingen, moeten zich op eerste aanzegging van de beheerder van de begraafplaats verwijderen.

5 Door het college wordt een grafdelver aangewezen en voorzien van een instructie. Zulks met inachtneming van de geldende wettelijke bepalingen.

Artikel 7 : Plechtigheden

1. Dodenherdenkingen, onthullingen van gedenktekens en dergelijke plechtigheden op de begraafplaatsen moeten vijf dagen tevoren worden gemeld aan het CvK onder opgave van datum en uur van de plechtigheid en de wijze waarop de plechtigheid zal plaatsvinden.

2. De deelnemers aan de plechtigheid, bedoeld in het eerste lid moeten zich in het belang van de orde, rust en netheid houden aan de aanwijzingen van het CvK of de beheerder.

3. Bijeenkomsten op de begraafplaats, die het karakter van een openbare manifestatie hebben of naar het oordeel van het CvK zullen hebben, kunnen door het CvK worden verboden.

Artikel 8 : Opgravingen en ruimen

Het opgraven van lijken en het ruimen van graven is slechts toegestaan, indien daarbij geen andere personen aanwezig zijn dan degenen die met deze werkzaamheden zijn belast. Zulke andere personen kan worden gevraagd en zo nodig opgedragen de begraafplaats te verlaten.

HOOFDSTUK 3 : VOORSCHRIFTEN VOOR LIJKBEZORGING

Artikel 9 : Kennisgeving begraven en asbezorging, openen en sluiten van het graf

1. Degene, die wil doen begraven, as wil doen bijzetten of as wil doen verstrooien, geeft daarvan uiterlijk twee werkdagen voorafgaande aan de dag waarop de begraving, bijzetting of verstrooiing zal plaats vinden, schriftelijk kennis aan de beheerder. De zaterdag geldt voor de toepassing van deze bepaling niet als werkdag. Indien de burgemeester toestemming heeft gegeven om het lijk binnen 36 uur na het overlijden te begraven moet de kennisgeving aan de beheerder zo tijdig mogelijk worden gedaan.

2. De kist, dan wel het omhulsel en de asbus of urn moeten zijn voorzien van een duurzaam registratienummer. De gegevens van het kenmerk moeten overeenstemmen met de administratie van de begraafplaats.

3. Het openen van een graf ter begraving of voor het bezorgen van as, en het daarna sluiten van een graf, alsmede het bedienen van de hulpmiddelen mag uitsluitend geschieden door het personeel van de begraafplaats op aanwijzingen en onder toezicht van de beheerder.

Artikel 10 : Over te leggen stukken

1. Begraving mag slechts geschieden indien van tevoren het verlof tot begraven of de bezorging van as is overgelegd aan de beheerder.

2. Indien de begraving of de bezorging van as in een eigen graf zal plaatsvinden, dient een machtiging daartoe aan de beheerder te worden overgelegd ondertekend door de rechthebbende of, indien deze is overleden, door degene die in de uitvaart voorziet.

3. Begraving of bijzetting in een graf waarvan de uitgiftetermijn binnen de minimum termijn van 20 jaren afloopt, kan alleen plaats vinden onder gelijktijdige verlenging van de uitgiftetermijn met een zodanige periode dat de alsdan resterende uitgiftetermijn ten minste gelijk is aan de minimum grafrusttermijn van 20 jaren. De verlenging dient te worden aangevraagd door de rechthebbende of, indien deze is overleden, door een van de andere personen, genoemd in artikel 15, tweede lid.

4. De beheerder onderzoekt de genoegzaamheid van de overgelegde stukken.

Artikel 11 : Tijden van begraven en asbezorging

1. Op zondagen, christelijke of algemeen erkende feestdagen, wordt geen gelegenheid gegeven tot begraven en bezorgen van as, tenzij de burgemeester een van de normale termijn afwijkende termijn voor begraving  heeft gesteld of het CvK hiervoor toestemming heeft verleend.

2. Op de overige dagen zijn de tijden van begraven en het bezorgen van as:

op werkdagen van 10.00 tot 16.00 uur

op zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur

Het CvK kan in bijzondere gevallen van deze tijden afwijken.

HOOFDSTUK 4 : DE GRAVEN

Artikel 12 : Soorten graven en termijnen

1. Op de begraafplaatsen kennen we alleen particuliere graven.

2. Het CvK bepaalt bij nader vast te stellen regels hoeveel lijken en hoeveel asbussen met of zonder urnen er kunnen worden bijgezet in de eigen graven en hoeveel verstrooiingen van as in (niet op) de eigen graven kunnen plaatshebben.

Het CvK bepaalt tevens de afmetingen en de uitgifteduur van de eigen graven. De uitgifteduur kan niet korter zijn dan de minimumtermijn van 20 jaren en zal niet langer zijn dan 40 jaren.

Er worden geen graven voor onbepaalde tijd uitgegeven.

Artikel 13 : Particuliere graven

1. Een uitsluitend recht op een eigen graf kan alleen schriftelijk worden gevestigd. Door het CvK wordt een akte van grafuitgifte opgemaakt.

2. In de akte van grafuitgifte wordt vermeld welk graf is uitgegeven en voor welke termijn en voor welke prijs. Tevens worden de naam van de rechthebbende en de datum van uitgifte vermeld.

3. De rechthebbende op het graf ontvangt een exemplaar van de akte van grafuitgifte.

4. De rechthebbende heeft de plicht de beheerder tijdig op de hoogte te brengen van een verandering van zijn adres en woonplaats.

Artikel 14 : Verlenging termijn particulier graf

1. De rechthebbende van een graf waarop een uitsluitend recht gevestigd is voor een bepaalde tijd kan verzoeken deze termijn te verlengen. Het voor bepaalde tijd verleende recht wordt verlengd mits het verzoek gedaan is binnen twee jaren voor het verstrijken van de termijn. De verlenging geschiedt voor een termijn van tien jaren of twintig jaren tegen de dan geldende voorwaarden en tarieven.

2. Het CvK doet binnen een jaar na de aanvang van de termijn waarin verlenging van het recht kan worden verzocht aan de rechthebbende wiens adres hem bekend is of redelijkerwijze bekend kan zijn, schriftelijk mededeling van het verstrijken van de termijnen van het bepaalde in lid 1.

3. Blijkt het adres onbekend dan geschiedt de mededeling door aanplakking daarvan bij het graf en de ingang van de begraafplaats. De mededeling blijft aangeplakt tot het einde van de termijn waarvoor het uitsluitend recht op een graf werd gevestigd.

Vervolgens vervalt het recht aan het CvK.

Artikel 15 : Overschrijving van verleende rechten

1. Het uitsluitend recht op een graf kan op schriftelijk verzoek van de rechthebbende worden overgeschreven ten name van de echtgenoot of levenspartner dan wel een bloedverwant tot en met de tweede graad. Overschrijving op verzoek van de rechthebbende ten name van een ander is slechts mogelijk, indien daarvoor gewichtige redenen bestaan, zulks ter beoordeling van het CvK.

2. Na het overlijden van de rechthebbende kan het recht worden overgeschreven op naam van de echtgenoot of levenspartner dan wel een bloed- of aanverwant tot en met de tweede graad, mits het verzoek hiertoe schriftelijk wordt gedaan binnen een jaar na het overlijden van de rechthebbende. Overschrijving ten name van een ander is slechts mogelijk indien daarvoor gewichtige redenen bestaan, zulks ter beoordeling van het CvK.

3. Indien binnen de lid 2 gestelde termijn geen verzoek tot overschrijving is gedaan, vervalt het recht aan het CvK.

Artikel 16

1. Van iedere overboeking van het recht op een graf wordt aantekening gehouden in het in artikel 4 genoemde register.

2. De rechthebbende krijgt een bewijs van overboeking.

Artikel 17 : Grafkelder

Grafkelders worden door het CvK niet toegestaan.

Artikel 18 : Afstand doen van graven

1. Zonder aanspraak te kunnen maken op enige vergoeding kan de rechthebbende schriftelijk afstand doen ten behoeve van het CvK van het recht op het eigen graf. Van de ontvangst van zodanige verklaring doet het CvK schriftelijk mededeling aan de rechthebbende.

2. Bij het niet betalen van verschuldigde rechten binnen een termijn van drie maanden, nadat de rechthebbende daartoe bij een aangetekend schrijven is aangemaand, kan het recht tot begraven vervallen worden verklaard.

HOOFDSTUK 5 : GRAFBEDEKKINGEN

Artikel 19 : Toestemming grafbedekking

1. Voor het hebben van een grafbedekking is voorafgaande, schriftelijke toestemming nodig van het CvK.

2. Het CvK kan nadere regels vaststellen omtrent de wijze van aanvragen van toestemming en de wijze van aanbrengen.

3. Het CvK kan de toestemming weigeren indien:

a. de grafbedekking afbreuk doet aan het aanzien van de begraafplaats

b. de duurzaamheid van de materialen onvoldoende is

c. de constructie van de grafbedekking ondeugdelijk is.

Een en ander te bepalen door het CvK.

Het college zal die toestemming weigeren indien:

a. de grafbedekking geen staande gedenksteen betreft

b. de gedenksteen hoger is dan 130 cm

c. de gedenksteen een horizontale, liggende vorm heeft

d. de grafbedekking uit hekwerken of winterharde grafbeplanting bestaat.

4. Toestemming voor het hebben van een grafbedekking moet worden aangevraagd door en wordt gesteld op naam van de rechthebbende op de grafruimte. Bij overschrijving van dat recht wordt de alsdan ingeschreven rechthebbende beschouwd als de houder van de toestemming.

5. Voor het aanbrengen van een grafbedekking is een door het CvK vastgesteld plaatsingsrecht verschuldigd.

6. Bestaande liggende platen en gedenkstenen mogen blijven tot het graf opnieuw gebruikt of geruimd wordt.

Artikel 20 : Niet winterharde grafbeplanting

Niet-blijvende beplantingen op een graf die in een verwaarloosde staat verkeren kunnen door degene die belast is met de dagelijkse leiding op de begraafplaats worden verwijderd of in opdracht worden verwijderd, zonder dat aanspraak kan worden gemaakt op schadevergoeding. Losse bloemen, planten, kransen en dergelijke kunnen, wanneer zij verwelkt zijn, worden verwijderd.

Linten, siervazen en dergelijke voorwerpen worden gedurende drie maanden ter beschikking gehouden van de rechthebbende indien deze daartoe tevoren een mondeling of schriftelijk verzoek heeft gedaan bij de beheerder.

Artikel 21 : Verwijdering grafbedekking

1. De grafbedekking kan na het verstrijken van de graftermijn door het CvK worden verwijderd.

2. Het voornemen tot de verwijdering van een grafbedekking wordt gedurende ten minste een jaar voorafgaande aan het tijdstip waarop de grafbedekking zal worden verwijderd, op een op het te ruimen graf te plaatsen bordje, door het CvK bekend gemaakt, tenzij het adres van de rechthebbende bij het CvK bekend is. In dat geval stellen zij hem uiterlijk een jaar voor het genoemde tijdstip per brief van hun voornemen in kennis.

3. Op grond van een daartoe door de rechthebbende bij het CvK ingediend verzoek, blijft de grafbedekking na verwijdering nog gedurende drie maanden ter beschikking van degene aan wie toestemming was verleend om de grafbedekking te plaatsen. Het verzoek daartoe kan worden ingediend gedurende een jaar voordat de grafbedekking zal worden verwijderd.

4. De grafbedekking vervalt aan de Protestantse Gemeente Heerenveen indien: geen verzoek op grond van lid 3 is ingediend.

5. De kosten van de verwijdering zijn voor rekening van de rechthebbende, indien het een grafmonument betreft dat voor 1 januari 2010 geplaatst is.

HOOFDSTUK 6 : ONDERHOUD

Artikel 22 : Onderhoud door het CvK

1. Ten einde de kosten van aanleg, instandhouding en onderhoud van de begraafplaatsen en de graven, waarin door het CvK wordt voorzien, te dekken, worden rechten geheven volgens de bij dit beheersreglement behorende tarievenlijst, die jaarlijks kan worden herzien.

2. Het CvK belast zich met het onderhouden van de begraafplaats, waaronder wordt verstaan het onderhoud aan gebouwen en paden, het maaien van het gras, het verzorgen van de algemene beplanting en de watergangen e.d.

3. Het onderhoud van grafbedekking komt ten laste van de rechthebbende, tenzij dit bij schriftelijke overeenkomst voor een bepaalde tijd door het CvK is overgenomen. Dit onderhoud betreft alleen het schoonhouden van de grafbedekking. Het onderhoud mag uitsluitend geschieden door een daartoe door het CvK aangewezen persoon, of na toestemming van het CvK door de rechthebbende.

4. Het CvK stelt zich niet aansprakelijk voor schade, door welke oorzaak ook ontstaan aan de grafbedekking of ieder ander voorwerp dat zich op het graf bevindt.

Artikel 23 : Onderhoud door de rechthebbende

1. De rechthebbende is verplicht de grafbedekking behoorlijk te onderhouden of te herstellen, waaronder wordt verstaan het meer dan algemene onderhoud als bedoeld in artikel 22, 3e lid, zoals steenhouwerwerkzaamheden (herstel en vernieuwing, fundering) en het kleuren en bijwerken van opschriften.

2. Indien hij nalaat de grafbedekking behoorlijk te onderhouden of te herstellen, kan het CvK de hiervoor in aanmerking komende voorwerpen of zo nodig de gehele grafbedekking doen verwijderen, zonder dat deze tot enige vergoeding verplicht is.

3. De verwijdering vindt niet plaats dan nadat de rechthebbende behoorlijk per brief is opgeroepen om te worden ingelicht over de toestand van de grafbedekking. De oproeping geschiedt door mededeling op het mededelingenbord op de begraafplaats als het adres van de rechthebbende niet bekend is. Bij het graf wordt een verwijzing naar de mededeling aangebracht.

4. Onderhoudswerkzaamheden door steenhouwerijen of derden in het algemeen, behoren van te voren bij de beheerder cq het kerkelijk bureau te worden gemeld.

HOOFDSTUK 7 : RUIMING VAN GRAVEN

Artikel 24

1. Met inachtneming van de bepalingen in de Wet op de lijkbezorging en de bepaling gesteld in dit reglement kan het CvK graven doen ruimen. Ruimen van graven waarop een uitsluitend recht rust kan niet, dan met toestemming van de rechthebbende op dat graf.

2. Het voornemen om een graf te ruimen wordt gedurende ten minste een jaar voorafgaande aan het tijdstip waarop het graf geruimd zal worden op een bij het te ruimen graf geplaatst bordje ter kennis van de belanghebbende gebracht, tenzij het adres van de rechthebbende op het graf aan hen bekend is. In dat geval stellen zij hem uiterlijk een jaar voorafgaande aan het bedoelde tijdstip per brief van hun voornemen in kennis.

HOOFDSTUK 8

IN STAND TE HOUDEN HISTORISCHE GRAVEN EN OPVALLENDE GRAFBEDEKKING

Artikel 25 : Lijst

1. Het CvK houdt een lijst bij van graven die van historische betekenis zijn of waarvan de grafbedekking een opvallende kwaliteit heeft.

2. Alvorens tot ruiming van graven over te gaan onderzoekt het CvK of er graven zijn die in aanmerking komen om op de lijst te worden bijgeschreven.

3. Het CvK beslist over het ruimen van graven en het verwijderen van grafbedekking die op de in het eerste lid bedoelde lijst staan.

HOOFDSTUK 9 : KLACHTEN

Artikel 26

1. Rechthebbenden en andere bij de begraafplaats een belang hebbende personen kunnen omtrent feitelijke handelingen of het nalaten van feitelijke handelingen betreffende de begraafplaats bij het CvK een schriftelijke klacht indienen.

2. Het CvK beslist binnen dertig dagen na ontvangst van de klacht. Zij kunnen deze termijn met ten hoogste dertig dagen verlengen.

3. Het CvK brengt de beslissing omtrent de klacht terstond schriftelijk ter kennis van de klager.

HOOFDSTUK 10 : AANSPRAKELIJKHEID

Artikel 27

Het CvK is niet aansprakelijk voor schade door welke oorzaak ook ontstaan aan personen en aan de grafbedekking of ieder ander voorwerp dat zich op het graf bevindt.

HOOFDSTUK 11

Nadere bepalingen met betrekking tot de bijzetting van asbussen met of zonder urn.

Artikel 28

Er zijn drie mogelijkheden voor de bijzetting van een asbus:

a. Bijzetting in een urnennis (Terband en Oudeschoot van Bienemalaan).

b. Bijzetting in een nieuw uit te geven particulier zandgraf.

c. Bijzetting in een in gebruik zijnd particulier zandgraf.

ad a. Bijzetting in een urnennis.

1. De rechthebbende moet zelf zorg dragen voor de afsluiting van de urnennis, middels een plaat met inscriptie.

2. In een urnennis mogen niet meer dan twee asbussen, met of zonder urn, bijgezet worden.

ad b. Bijzetting in een nieuw uit te geven particulier zandgraf.

1. In een nieuw uit te geven particulier enkel graf mogen niet meer dan twee asbussen, met of zonder urn, bijgezet worden.

2. Als gedenkteken is alleen een staande steen toegestaan. Dit geldt voor alle begraafplaatsen.

3. Het tarief is hetzelfde als dat van een uit te geven particulier enkel graf, gebruikt voor de begraving van een lijk. De graftermijn kan korter zijn, namelijk 10 jaar.

ad c. Bijzetting in een in gebruik zijnd particulier zandgraf.

1. Bijzetting in een in gebruik zijnd particulier graf wordt pas toegestaan, indien de begraafdatum van het ter plaatse begraven lijk tenminste 10 jaren geleden is.

(De reden is de inzakking van het graf)

2. In een in gebruik zijnd particulier enkel graf mag niet meer dan 1 asbus, met of zonder urn, bijgezet worden.

3. Het is niet toegestaan na de bijzetting een tweede staand of liggend gedenkteken te plaatsen.

4. In een in gebruik zijnd particulier dubbel graf mogen niet meer dan twee asbussen, met of zonder urn, bijgezet worden met dezelfde bepalingen die gelden voor een enkel graf.

Artikel 29

1. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan een asbus, met of zonder urn, bij te zetten in een “bouwsel” boven op een bestaand grafmonument.

2. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan een asbus, met of zonder urn, bij te zetten in een keldergraf.

HOOFDSTUK 12

OVERGANGSBEPALINGEN EN SLOTBEPALINGEN

Artikel 30

Het recht op een eigen graf, verleend voor het in werking treden van dit reglement, wordt geacht een uitsluitend recht op een graf in de zin van de Wet op de lijkbezorging te zijn.

Artikel 31

1. Ingeval van verschil over de toepassing van dit reglement en in alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist het CvK.

2. Wijziging van dit reglement kan plaats vinden door het CvK.

3. Dit reglement treedt in werking op 1 februari 2012.

Alsdan vervallen de voordien bestaan hebbende voorschriften en bepalingen op dit gebied, behoudens eerbiediging van rechten, verkregen voor de inwerkingtreding van dit reglement.

4. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet en bij verschil over toepassing van het reglement, beslist het CvK.

Aldus vastgesteld op 25 januari 2012.

Namens de Protestantse Gemeente te Heerenveen,

Het College van Kerkrentmeesters,

L. Wassenaar

Voorzitter

M. de Jong

Secretaris

Copyright © 2014 All Rights Reserved