Skip to content

Vredesweek 2019: 21 tot en met 29 september

Vredesweek 2019: 21 tot en met 29 september.
Thema: Vrede verbindt over Grenzen

Dit jaar organiseert de Ambassade van Vrede Heerenveen de volgende activiteiten.

Vrijdagavond 20 september 20.15 uur Vredesconcert in Trinitas dat in het teken staat van aandacht voor en vieren van de Vrede en Vrijheid. Uitvoering door koor en orkest van de Nederlandse Bach Academie en de koorscholen Roden Girl Choristers en Martini Jongenskoor
Zie voor meer informatie www.nederlandsebachacademie.nl.

Op zondagavond 22 september om 19.00 uur een Vredesbijeenkomst in de Doopsgezinde Kerk, voorbereid door de liturgie commissie van de Raad van Kerken. Thema: Vrede verbindt over grenzen. Een avond van verhalen en een gesprek over een aantal indringende vredesvragen. Muzikale medewerking door een vocaal ensemble van het Apostolisch Genootschap.

Woensdagavond 25 september om 19.30 uur in het gebouw van het Apostolisch Genootschap een interactieve inleiding door Dion van den Berg, beleidsadviseur PAX, met
als thema: Hoe draag jij bij aan de vrede.
Hoe worden we ons bewust van gedachten en uitingen die polariserend, stigmatiserend, discriminerend e.d.zijn. En hoe op een dusdanige manier op maatschappelijke verschijnselen en gebeurtenissen te reageren die de vrede dichterbij brengt. Daarnaast meer inzicht in redenen, drijfveren, gevoelens die mensen kunnen aanzetten tot negativisme, agressie, zich afzetten tegen en geen verantwoordelijkheid nemen. Hoe daarmee om te gaan als je in contact bent met deze mensen.

Zaterdagmiddag 28 september om 14.30 (met inloop vanaf 14.15 uur) een Walk of Peace met als thema Vrede Verbindt. Begin en einde Wijkcentrum De Kempenaer.
Wandeling waarbij deelnemers vragen over het onderwerp 'vrede verbindt' krijgen die tijdens de wandeling met elkaar besproken kunnen worden.
Tijdens deze wandeling wordt een bezoek gebracht aan de Turkse Moskee. De Walk of Peace incl. bezoek aan de moskee duurt anderhalf uur, afstand ca. 3 km.

Vredesmarkt 28 september 16.00 tot 17.30 uur, terrein de Kempenaer.
Bij regenweer is de markt binnen, anders buiten op het plein. Hier presenteren zich organisaties die verbindingen tot stand brengen en bruggenbouwers zijn.

Aan de activiteiten van de Ambassade van Vrede Heerenveen werken mee:
Vluchtelingenwerk Heerenveen, Doopsgezinde Gemeente Heerenveen en Tjalleberd
Apostolisch Genootschap Heerenveen en Raad van Kerken Heerenveen.

Aankondiging 50 jarig bestaan Raad van Kerken Heerenveen

Geachte lezer,
In december 1969 werd in Heerenveen een lokale Raad van Kerken opgericht, een jaar na de oprichting van de Nederlandse en in hetzelfde jaar als de Friese Raad van Kerken.
In december van dit jaar bestaat de Raad van Kerken Heerenveen dus al 50 jaar en ze is nog steeds actief. Dat mag gevierd worden!

Dat willen we doen, en wel op D.V.
donderdag 12 september 2019
om 19:30 uur in de Doopsgezinde Kerk,
Kerkstraat 36, Heerenveen.


Tijdens deze bijeenkomst besteden wij ook aandacht aan het afscheid van
Janneke van der Zee, die 30 jaar lang secretaris is geweest van de Raad van Kerken Heerenveen.

Noteert u de datum alvast in uw agenda?

Meer informatie en een verzoek om u aan te melden ontvangt u per mail in de loop van augustus.

Wij hopen u te zijner tijd te mogen ontmoeten!

Namens het bestuur van de Raad van Kerken Heerenveen,
Brigitte H.M. Spierings, voorzitter

Vacature bij de Raad van Kerken Heerenveen

Aan het einde van dit seizoen zal de secretaris van de Raad van Kerken Heerenveen haar functie neerleggen na een lange staat van dienst.
Wij zoeken zo spoedig mogelijk een nieuwe secretaris om alle activiteiten die de Raad in Heerenveen organiseert ook in de toekomst doorgang te laten vinden. Om een goede overdracht van de werkzaamheden te waarborgen komen wij graag in contact met iemand die ook het belang ziet van de waardevolle samenwerking tussen de verschillende kerken in Heerenveen die in de loop van de afgelopen 50 jaar is opgebouwd.
Bent u iemand, of weet u iemand, die oecumenisch is ingesteld, goed kan organiseren en coördineren, handig is met mail en tekstverwerking, contacten kan onderhouden en niet gauw opgeeft? En die bovendien wel wat tijd heeft om in het bestuur van de Raad van Kerken te steken? Dan willen wij graag kennis maken met u of uw kandidaat.
Wilt u meer weten over wat de Raad van Kerken in Heerenveen zoal doet?
Kijk op onze website www.raadvankerkenheerenveen.nl. Het jaarverslag van 2018 staat integraal op de site.
Laat van u horen! Reacties kunnen naar de voorzitter Brigitte Spierings, b.spierings@planet.nl.

Vrijheidsmaaltijd op 5 mei

“Dona Nobis Pacem”.

Dat zongen we. In canon met behulp van het duo Myla. Die ‘we’ dat zijn zij die zondagavond 5 mei in Trinitas waren om niet alleen te zingen ”Geef ons vrede” maar er ook daadwerkelijk een begin mee te maken.
“Dona Nobis Pacem” zing je niet zo maar in drie partijen. Dat kunnen we niet en dat durven we niet. Maar we deden het wel! En het klonk! Fantastisch? Technisch volmaakt? Misschien niet, maar het was een beleving. Hartverwarmend.
Je kunt om vrede vragen, maar je kunt ook vrede geven. Dwars tegen alle wantrouwen in.


Triade de kleinere kerkzaal van Trinitas, was versierd met vlaggetjes en ingericht als feestelijke eetzaal.
De commissie, ingesteld door de Raad van Kerken en voor de helft bestaand uit Doopsgezinde dames, was vol verwachting.
Hoe zal het gaan?
Hoeveel mensen komen er?
Wat nemen ze mee?
Om zes uur bleek dat ze waren gekomen, jong en oud!
En ze hadden meegenomen.
De liturgietafel stond boordevol lekkers.Het landelijk comité 4 en 5 mei had ons initiatief gehonoreerd met speciale vrijheidsbekers en speldjes met als voorwaarde,
dat we voor de maaltijd gezamenlijke een toost zouden uitbrengen op vrede en vrijheid.

Ds. Anne-Meta riep ons dus op om zo samen het feest te beginnen.

Er werden herinneringen opgehaald, er werd gezongen en geluisterd naar muziek.

De vrede werd gepraktiseerd en de tijd liep volledig uit de hand.
Ook degenen die drie kwartier te laat kwamen, werden gastvrij
onthaald en tot hun verrassing getrakteerd op spijs en drank.
En daarvoor zij ieder dank!
Zo ook de gastkerk die op feestelijke wijze haar medewerking verleende.

Namens de Raad van Kerken
Siep van der Zee.

Wat is vaak het plezierigste onderdeel van een vergadering?

Wat is vaak het plezierigste onderdeel van een vergadering?
Onder het genot van een hapje en een drankje een genoeglijk gesprek voeren met iemand waar je interesse naar uit gaat of die je wat vertellen wil. Het informele moment halverwege of aan het eind van het officiële en serieuze onderhoud.
De pauze dus!

We hadden daarom op woensdagavond 6 februari een vergadering, letterlijk een samenkomst, met een inleiding van zo’n tien minuten en een pauze van bijna twee uren. In de Menniste Wurkpleats van de Doopsgezinde Kerk vierden we de interreligieuze ontmoeting. Wij doen dit als Raad van Kerken en Islamitische Verenigingen in Heerenveen al weer een aantal jaren en dit keer was de Doopsgezinde Gemeente de gastkerk.
Alle leden van de R.v.K. hadden zich thuis in de keuken uitgeleefd en namen trommels en schalen lekkers mee. Wanneer we in de Moskee zijn kun je je ook achter het gebak verstoppen en bovendien, het bevordert het genoeglijk gesprek. Er werden dan ook naast allerlei informatie over thuis, familie, geloof, werk, Turkije, vakantie, Marokko, en cultuur zelf recepten uitgewisseld.
Er waren vijf tafels waar zes personen rond “het theelichtje” (tip voor de volgende keer) gezellig kletsten en na een half uurtje werd gevraagd of de helft van het gezelschap een andere tafel wilde opzoeken. Er was dus sprake van wisselende contacten in een bijzonder gezellige en voor herhaling vatbare ontmoeting.

Namens de Contactgroep Siep.

Zorg in Heerenveen

Zorg in Heerenveen

Naar aanleiding en als vervolg op het bezoek dat burgemeester van der Zwan bracht aan het “pastoresontbijt”, een vergadering met alle voorgangers uit de burgerlijke gemeente Heerenveen, georganiseerd door de Raad van Kerken, was er op 30 oktober in Trinitas een vergadering met zowel de burgerlijke als kerkelijke gemeenten, over zorg in Heerenveen.
Vrijwel alle religieuze genootschappen van Heerenveen waren er bijeen. Ook de Turkse en Marokkaanse verenigingen waren goed vertegenwoordigd.
De burgemeester Tjeerd van der Zwan heet ons, ook namens de aanwezige wethouder Hans Broekhuizen welkom op deze avond waarop wij als kerken, moskeeën en de burgerlijke gemeente elkaar zouden kunnen informeren over allerlei zaken op sociaal gebied.
De wethouder vertelt in het kort iets over het bestuursorgaan van de burgerlijke gemeente. Verschuiving van de diaconale zorg van de kerken naar de burgerlijke gemeente: “Bekommernis voor de mensen”.
Bij armoede wordt er als eerste gedacht aan zorgen voor werk, via het bedrijfsleven.
De gemeente is verantwoordelijk voor de W(et) M(aatschappelijke) O(ndersteuning). Belangrijk is dat men mee kan doen aan de samenleving. Daarbij moet armoede worden voorkomen en achterstanden worden weggewerkt. Ook mentale achterstand zoals laaggeletterdheid, eenzaamheid bij jong en oud. Binnen de gemeente heeft iedere wijk en ieder dorp een vaste meitinker. De meitinker zoekt samen met betrokkenen naar een oplossing en moet zorgen voor een integraal plan met één regisseur voor alle noodzakelijke zorg, zodat het aantal betrokken instanties naar beneden kan.
In Oudeschoot is in de school een I(ntegraal) K(ind) C(entrum), een nieuwe werkwijze gestart, waar onderwijs, kinderopvang en jeugdhulp bij elkaar komen. Hiermee dragen de school en alle samenwerkende partners bij aan het vervullen van het gedachtegoed dat geldt in Heerenveen: één kind, één plan, één aanspreekpunt.
De meitinkers zouden, zo zegt de burgemeester, contact moeten zoeken en hebben met de verschillende kerken om elkaar te informeren. Op de site www.heerenveen.nl - een meitinker kan u helpen- kunnen de nodige namen en adressen van de meitinkers in de gemeente gevonden worden. Ook contact met de wijkagent kan heel waardevol zijn.
Soms is er sprake van een schroom die kerkmensen kunnen hebben richting gemeenteleden om bepaalde zaken bespreekbaar te maken. Je wil niet opdringerig zijn en de cliënt moet zijn waardigheid niet ontnomen worden. Ook de angst van de cliënten zou kunnen zijn dat hun problemen op straat komen te liggen.
Verschillen tussen de culturen bij b.v. autochtonen en allochtonen zouden duidelijk moet zijn en zo mogelijk bespreekbaar.
Er wordt opgemerkt dat er altijd wel een categorie van stille armoede en eenzaamheid blijft. Eigenwaarde staat daarbij in de weg. Men moet eerst vertrouwen kweken. Soms loop je tegen onbegrip van mensen die grote moeite hebben hulp te accepteren.
De burgemeester merkt op, dat je als hulpverlener alleen maar zo goed als mogelijk je best kunt doen. Vanuit de vergadering werd aangegeven dat kerken en gemeente over en weer realistisch moeten zijn over de wederzijdse verwachtingen waar het gaat om samenwerking. Het is vooral van belang om korte lijnen met elkaar te houden, dat je elkaar als het nodig is weet te vinden. De hulpverleners volgen trainingen via bv. Caleidoscoop. Men vroeg zich af of de gemeente gelegenheid ziet om trainingen gericht op gespreksvoering e.d. ook laagdrempelig open te stellen voor vrijwilligers, diakenen etc.
Er wordt gevraagd om te inventariseren wie aanspreekpunt is binnen de verschillende kerkgenootschappen.
Er wordt ook gewezen op het probleem van bemensing. Waar haal je de mensen vandaan die nodig zijn voor al het genoemde werk? Misschien door te proberen het vrijwilligerswerk aantrekkelijker te maken. Iemand geeft de suggestie om als het ware een semi professionele laag te subsidiëren voor vrijwilligersorganisaties zoals Present die vanuit een coördinerende rol het vrijwilligerswerk kunnen faciliteren. Dat hoeft niet persé via Caleidoscoop, dat kan ook (en heeft de voorkeur) bij de betreffende organisaties zelf. Dat zouden ook sportverenigingen kunnen zijn. Het heeft er vooral ook mee te maken dat het voor verenigingen steeds moeilijker wordt om het bestuurswerk te organiseren, maar dat er wel veel bereidheid is bij mensen om vrijwilligerswerk te doen, maar dan kortdurend en incidenteel. De gemeente kan dit financieren, de professionele inzet is beperkt, maar het mobiliseert een grote hoeveelheid onbetaalde inzet vanuit de gemeenschap. De burgemeester en de wethouder vonden dit een waardevolle suggestie en vroegen nadrukkelijk om dit te notuleren. Deze suggestie en de andere suggesties die gedaan zijn tijdens de vergadering zouden door de burgemeester en de wethouder ook teruggekoppeld worden in de B&W en teruggelegd worden bij het ambtelijk apparaat.

Na zo’n 80 minuten bedankt de burgemeester de vergadering voor de vragen en goede suggesties. Er komt nog hernieuwd contact met betrekking tot wat te doen bij rampen.

Mw. Brigitte Spierings (voorzitter Raad van Kerken) bedankt op haar beurt de burgemeester en wethouder voor de samenwerking en de zinvolle avond.

Zangdienst 2 december in Trinitas

Zangbijeenkomst 2 december in Trinitas

Op zondag 2 december, de eerste Adventszondag, is er de zo langzamerhand traditionele zangbijeenkomst van de Raad van Kerken. Deze bijeenkomst rond lied, woord en beeld vindt plaats in Trinitas om 19.00 uur
Omdat deze “dienst” is opgebouwd rond een Russisch Orthodoxe icoon met de afbeelding van de drie mannen die bij Abraham op bezoek komen, is het thema Trinitas, oftewel Drie-eenheid
Een ad-hoc koor onder leiding van Frits Heidinga en Afke van Wijngaarden zal ook drie liederen zingen uit de Russisch Orthodoxe traditie. Een en ander wordt toegelicht door ds. Nel van den Briel. Ook voor de samenzang is ruime aandacht. Mis dit niet!

Cantatedienst


Zondag 25 november 19.00 uur
R.K. Parochie kerk te Heerenveen
koor: Hortis Vocalis
organist: Carl Visser
muzikale leiding: Gerben van der Veen
Voorganger: ds. Piet Nijssen


Zondag 25 november a.s. organiseert de Raad van Kerken Heerenveen wederom een cantatedienst. Op het programma staat deze keer het Requiem van Mozart. Althans delen eruit en niet met begeleiding van een heus orkest maar met orgel. Carl Visser bewerkte het requiem van Mozart voor orgel. Tijdens de cantatedienst worden delen uit het requiem gezongen die passen bij de laatste zondag van het kerkelijk jaar.

In samenwerking met de liturgiegroep van de Protestantse gemeente Heerenveen zal er ook dit jaar in deze dienst gelegenheid worden geboden om overleden dierbaren te gedenken, zo kunt u bij binnenkomst voor hen een kaars aansteken.

De uitgangscollecte is voor de bestrijding van de onkosten van deze viering.


Waar houdt de Raad van Kerken zich mee bezig?


13 september 2018 was de startbijeenkomst voor het nieuwe seizoen van de
Raad van Kerken Heerenveen. Voorzitter Brigitte Spierings heette iedereen van harte welkom. In het bijzonder de leden van de verschillende commissies. Voor de opening las Brigitte een lied van hoop.
Tijdens deze bijeenkomst stond een gezamenlijke maaltijd centraal. Deze maaltijd was bij elkaar gesprokkeld door de leden van de RvK, waarop de verschillende commissieleden getrakteerd werden. Het was min of meer een lopend buffet, zodat men de gelegenheid had om met elkaar kennis te maken. Tussen het eten door kregen de verschillende commissies gelegenheid om iets te vertellen van hun activiteiten. In totaal waren er 18 aanwezigen.
De Barones: Sjoerd Talsma vertelt over De Barones, een steunpunt waar uitkeringsgerechtigden, gehandicapten en minima met hun vragen betreffende uitkeringen, schuldhulpvragen, belasting, enz. terecht kunnen. Voor de waarborging van continuïteit en professionelere uitvoering van de taken van de Barones, is er in 2017 een betaalde coördinator aangesteld. Deze coördinator is in dienst van Caleidoscoop. Daarbij neemt Caleidoscoop de rol over van het bestuur van De Barones. Daarom is begin dit jaar de vereniging De Barones ontbonden en vanuit de huidige leden zal een klankbord/adviesgroep worden opgericht die een aantal maal per jaar met de directeur-bestuurder van Caleidoscoop, spreekt over de Barones. We hopen dat we volgend jaar iemand van de adviesgroep kunnen uitnodigen, zodat er structureel contact blijft.
Interreligieuze Contactgroep: Dick Kleinhesselink doet verslag van de geslaagde bijeenkomst ‘Vasten is een feest’ op vrijdagavond 26 januari 2018 in de El Fath Moskee. Na het lezen van het verhaal over het offer van Ismaël/Izaäk uit de Koran en de Bijbel bleek dat de overeenkomst vooral lag in de uitspraak “God zal er in voorzien”. Het vertrouwen dat uiteindelijk God een uitweg biedt. In samenwerking met Kleurrijk Fryslân was er op 27 juli een avond bij het Apostolisch Genootschap met de spreker Bart Brandsma. Het onderwerp: vrede kun je leren.
De commissie (Peter, Anne-Meta, Dick en Janneke) heeft vastgesteld dat we ook dit jaar een activiteit willen organiseren, waarbij een christelijke kerk de gastvrouw zal zijn.
Participatieraad: Omdat Cobie Aandewiel verhinderd is, heeft ze Dick (die ook in de PRH zit) gevraagd het een en ander te vertellen. De Participatieraad is een onafhankelijke adviesraad en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van burgemeester en wethouders over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Participatiewet (Pw) en de Jeugdwet. De raad doet dit namens de inwoners van de gemeente Heerenveen. De adviezen worden door het college vaak overgenomen. Ook wordt de PRH gevraagd mee te denken bij voorgenomen beleid. De Participatieraad werkt volkomen onafhankelijk van het gemeentebestuur en ambtenaren. De Participatieraad is verdeeld in werkgroepen met een eigen specialisatie: jeugd / ouderen / meedoen en voorzieningen / werk en inkomen.
Dick meldt dat uitgebreide informatie te vinden is op https://www.participatieraadheerenveen.nl.
Themabijeenkomst die wordt georganiseerd n.a.v. het bulletin Oikomene van de RvK in Nederland waarin aandacht gevraagd wordt voor het ouder worden. Samen met de PCOB en KBO wordt de bijeenkomst georganiseerd op de middag van 29 maart 2019. Het thema is “Van betekenis blijven” en er zullen verschillende sprekers uitgenodigd worden.
Liturgiecommissie: Deze commissie van 4 personen (Aria, Johanna, Neli en Siep) is eigenlijk te klein om het voortouw te moeten nemen bij de organisatie van 2 zangdiensten (Kerst, Pasen), een Friese dienst en 3 zangbijeenkomsten. Er kan dus wel versterking bij. Voor de Vredesweek van 16 t/m 23 september zijn verschillende activiteiten georganiseerd al/of niet in samenwerking met de Ambassade voor de Vrede. De voorgangers en zangleiders zijn voor het jaar 2019 ingevuld.
Commissie 4 mei Jan Luth vertelt dat de laatste 4 mei Herdenkingsbijeenkomst over het verzet ging. Vanaf het ongeorganiseerd verzet naar de Februaristaking en van Nederland tot in Treblinka. Het thema was: ‘Wat zou ik doen?’ Debora vertelt dat ze de afgelopen keer met genoegen heeft meegewerkt en de voorbereidingsvergaderingen als zeer inspirerend heeft ervaren. In 2019 willen we als raad naast de Herdenkingsbijeenkomst op 4 mei ook een feestelijke bijeenkomst op zondag 5 mei organiseren.
Regiegroep Armoedebeleid Janny en Jeltje zijn namens de Raad van Kerken afgevaardigden naar de Regiegroep Armoedebeleid. In deze Regiegroep zijn veel maatschappelijke groeperingen binnen de gemeente Heerenveen vertegenwoordigd. Zij hebben de minima- gezinnen in beeld en in hun samenwerking bieden zij ondersteuning op het terrein van armoedebestrijding.
Evensongcommissie: In de week van 6 t/m 14 oktober, organiseert de Stichting Noordelijk Koorfestival een hele week waarin er rondom in Friesland elke dag koormuziek zal klinken vanuit de Anglicaanse liturgische traditie. Een vijftal koren verzorgt in die week elke avond, ergens in Friesland, een Choral Evensong. Zondag 7 okt. is de Evensong in de R.K. kerk van Heerenveen. Aanvang 19.00 uur. Alle deelnemende koren van deze week, vormen samen het koor van deze dienst. Zondag 25 november 2018 is er de jaarlijks cantateviering op de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Uitgevoerd wordt dan het Requiem van Mozart, het koor staat o.l.v. Gerben van der Veen. In deze dienst is er de gelegenheid om overleden dierbaren te gedenken. Vanwege de verhuizing van ds. Piet Nijssen naar Noord Holland, is de commissie bezig met het zoeken naar vervanging en uitbreiding met nieuwe voorgangers.

Brigitte sluit de vergadering met dank aan de commissieleden die hun informatie hebben willen doorgeven. En ze dankt de leden voor de gevarieerde, ingebrachte maaltijd.
Deze avond was goed en geeft genoeg inspiratie voor het seizoen 2018 / 2019.
Namens de raad Janneke van der Zee (secretaris)

13 september 2018 was de startbijeenkomst voor het nieuwe seizoen van de
Raad van Kerken Heerenveen. Voorzitter Brigitte Spierings heette iedereen van harte welkom. In het bijzonder de leden van de verschillende commissies. Voor de opening las Brigitte een lied van hoop.
Tijdens deze bijeenkomst stond een gezamenlijke maaltijd centraal. Deze maaltijd was bij elkaar gesprokkeld door de leden van de RvK, waarop de verschillende commissieleden getrakteerd werden. Het was min of meer een lopend buffet, zodat men de gelegenheid had om met elkaar kennis te maken. Tussen het eten door kregen de verschillende commissies gelegenheid om iets te vertellen van hun activiteiten. In totaal waren er 18 aanwezigen.
De Barones: Sjoerd Talsma vertelt over De Barones, een steunpunt waar uitkeringsgerechtigden, gehandicapten en minima met hun vragen betreffende uitkeringen, schuldhulpvragen, belasting, enz. terecht kunnen. Voor de waarborging van continuïteit en professionelere uitvoering van de taken van de Barones, is er in 2017 een betaalde coördinator aangesteld. Deze coördinator is in dienst van Caleidoscoop. Daarbij neemt Caleidoscoop de rol over van het bestuur van De Barones. Daarom is begin dit jaar de vereniging De Barones ontbonden en vanuit de huidige leden zal een klankbord/adviesgroep worden opgericht die een aantal maal per jaar met de directeur-bestuurder van Caleidoscoop, spreekt over de Barones. We hopen dat we volgend jaar iemand van de adviesgroep kunnen uitnodigen, zodat er structureel contact blijft.
Interreligieuze Contactgroep: Dick Kleinhesselink doet verslag van de geslaagde bijeenkomst ‘Vasten is een feest’ op vrijdagavond 26 januari 2018 in de El Fath Moskee. Na het lezen van het verhaal over het offer van Ismaël/Izaäk uit de Koran en de Bijbel bleek dat de overeenkomst vooral lag in de uitspraak “God zal er in voorzien”. Het vertrouwen dat uiteindelijk God een uitweg biedt. In samenwerking met Kleurrijk Fryslân was er op 27 juli een avond bij het Apostolisch Genootschap met de spreker Bart Brandsma. Het onderwerp: vrede kun je leren.
De commissie (Peter, Anne-Meta, Dick en Janneke) heeft vastgesteld dat we ook dit jaar een activiteit willen organiseren, waarbij een christelijke kerk de gastvrouw zal zijn.
Participatieraad: Omdat Cobie Aandewiel verhinderd is, heeft ze Dick (die ook in de PRH zit) gevraagd het een en ander te vertellen. De Participatieraad is een onafhankelijke adviesraad en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van burgemeester en wethouders over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Participatiewet (Pw) en de Jeugdwet. De raad doet dit namens de inwoners van de gemeente Heerenveen. De adviezen worden door het college vaak overgenomen. Ook wordt de PRH gevraagd mee te denken bij voorgenomen beleid. De Participatieraad werkt volkomen onafhankelijk van het gemeentebestuur en ambtenaren. De Participatieraad is verdeeld in werkgroepen met een eigen specialisatie: jeugd / ouderen / meedoen en voorzieningen / werk en inkomen.
Dick meldt dat uitgebreide informatie te vinden is op https://www.participatieraadheerenveen.nl.
Themabijeenkomst die wordt georganiseerd n.a.v. het bulletin Oikomene van de RvK in Nederland waarin aandacht gevraagd wordt voor het ouder worden. Samen met de PCOB en KBO wordt de bijeenkomst georganiseerd op de middag van 29 maart 2019. Het thema is “Van betekenis blijven” en er zullen verschillende sprekers uitgenodigd worden.
Liturgiecommissie: Deze commissie van 4 personen (Aria, Johanna, Neli en Siep) is eigenlijk te klein om het voortouw te moeten nemen bij de organisatie van 2 zangdiensten (Kerst, Pasen), een Friese dienst en 3 zangbijeenkomsten. Er kan dus wel versterking bij. Voor de Vredesweek van 16 t/m 23 september zijn verschillende activiteiten georganiseerd al/of niet in samenwerking met de Ambassade voor de Vrede. De voorgangers en zangleiders zijn voor het jaar 2019 ingevuld.
Commissie 4 mei Jan Luth vertelt dat de laatste 4 mei Herdenkingsbijeenkomst over het verzet ging. Vanaf het ongeorganiseerd verzet naar de Februaristaking en van Nederland tot in Treblinka. Het thema was: ‘Wat zou ik doen?’ Debora vertelt dat ze de afgelopen keer met genoegen heeft meegewerkt en de voorbereidingsvergaderingen als zeer inspirerend heeft ervaren. In 2019 willen we als raad naast de Herdenkingsbijeenkomst op 4 mei ook een feestelijke bijeenkomst op zondag 5 mei organiseren.
Regiegroep Armoedebeleid Janny en Jeltje zijn namens de Raad van Kerken afgevaardigden naar de Regiegroep Armoedebeleid. In deze Regiegroep zijn veel maatschappelijke groeperingen binnen de gemeente Heerenveen vertegenwoordigd. Zij hebben de minima- gezinnen in beeld en in hun samenwerking bieden zij ondersteuning op het terrein van armoedebestrijding.
Evensongcommissie: In de week van 6 t/m 14 oktober, organiseert de Stichting Noordelijk Koorfestival een hele week waarin er rondom in Friesland elke dag koormuziek zal klinken vanuit de Anglicaanse liturgische traditie. Een vijftal koren verzorgt in die week elke avond, ergens in Friesland, een Choral Evensong. Zondag 7 okt. is de Evensong in de R.K. kerk van Heerenveen. Aanvang 19.00 uur. Alle deelnemende koren van deze week, vormen samen het koor van deze dienst. Zondag 25 november 2018 is er de jaarlijks cantateviering op de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Uitgevoerd wordt dan het Requiem van Mozart, het koor staat o.l.v. Gerben van der Veen. In deze dienst is er de gelegenheid om overleden dierbaren te gedenken. Vanwege de verhuizing van ds. Piet Nijssen naar Noord Holland, is de commissie bezig met het zoeken naar vervanging en uitbreiding met nieuwe voorgangers.

Brigitte sluit de vergadering met dank aan de commissieleden die hun informatie hebben willen doorgeven. En ze dankt de leden voor de gevarieerde, ingebrachte maaltijd.
Deze avond was goed en geeft genoeg inspiratie voor het seizoen 2018 / 2019.
Namens de raad Janneke van der Zee (secretaris)