Jaarverslag 2015 Taakgroep DUURZAAMHEID – samenvatting van activiteiten in kalenderjaar 2015.

Leden: Gjalt Jan van der Leij (diaken Trinitas), René van de Veen (kerkrentmeester PG-Hrnvn), Siebe Sijtsema (predikant: t/m zomer 2015) en Dick Kleinhesselink (samenroeper/ZWO-cie).


Taakstelling: met en namens de beide wijk-diaconieën ‘duurzaamheid’ op de agenda van de kerk houden, tevens de kerkgemeente informeren, zo mogelijk toerusten en aandacht vragen voor goed beheer en zorg voor Gods schepping (zie ook: meerjarenbeleidsstuk Protestantse Gemeente Heerenveen).

 

GLOBALE WEERGAVE over 2015:

Activiteiten m.b.t. eigen functioneren van Taakgroep DUURZAAMHEID binnen PG-Heerenveen:

 • Eigen korte overleg-sessies i.v.m. afstemming en voortgang: 21/04, 08/09 en 14/12 2015.
 • E-mail verstuurd aan CvD om taakgroep Duurzaamheid te borgen in diaconaal beleid (06/05/’15).
 • Instemming betuigd richting CvD m.b.t. ontwerp & productie van de TriniTAS (Carla Ganzevoort).
 • Juni ’15: E-mail correspondentie over ‘schone’ verzekeringen (m. Ingrid S.) en schonere banken en zuiverder geld beleggen; ook nog weer vervolgd per eind nov.’15 (m. Mieke v.Ginkel).
 • Op Startzondag (18 sep.’15) info-bord / info-materiaal neergelegd m.b.t. Duurzaamheid.
 • Opgevraagd (eind sep.) opbrengst zonnepanelen Trinitas-gebouw.
 • Overleg m. Repair Café (Roel N) en Duurzame Maaltijden (Minke vdMeer) over betrokkenheid.
 • Micha-cursus weer genoemd naar ‘achterban’! Zie om na te lezen:  www.micha.nl !
 1. 1.Activiteiten naar ‘buiten’ toe:

Kennisnemen van publicaties en nieuwsbrieven updates:

 • Kwartaal E-nieuwsbrieven ‘Landelijke Groene Kerken’ doornemen/lezen/verspreiden.
 • Krantenartikelen over FairTrade, Groene Kerken, Duurzaamheid, Schoon bankieren aan elkaar doorsturen en agenderen.
 • ‘VOLZIN’-mei’15 artikel doorgestuurd / Info aanstaande KlimaatTop.
 • Verklaring landelijke RvK-NL (31/08) i.v.m. Klimaat-bezinning doorgestuurd en in een stukje in De Kern genoemd.
 • Uit FLITSNieuws.nl 19 sep.2014 (via E-mail 22/09/’15) publicatie over Groene Kerk PG-Heerenveen. Zie: http://www.flitsnieuws.nl/index.php?p=100046/protestantse-kerk-heerenveen-nu-officieel-groene-kerk/
 • Uit Friesch Dagblad (08/12/’15): nog een verlaat artikel Groene kerk Heerenveen. Zie:  bijlage.
 • Uit blad KerkBeheer 20/12/’15) artikel/interview m. René vdV / kerkrentmeester, over kerk Heerenveen. Zie: bijlage.
 1. Activiteiten rondom informatie verstrekken over lopende werk taakgroep Duurzaamheid:

Behalen van FT-certificaat [H]eerlijk Heerenveen, gepubliceerd in De Kern d.d. 12/05/’15

 • Communicatie via social media (bijv. duurzame maaltijd).
 • Informatie verstrekt aan kerk in Noord-Nederland n.a.v. vraag naar FT-avondmaalswijn.
 • Aankondigingen/Voorbede gevraagd (24/11/’15) voor Klimaat Conferentie / ook PKN-Synode vraagt aandacht voor ‘klimaat’, bv.:   - De Raad van Kerken heeft een verklaring uitgebracht waarin overheden gevraagd wordt haast te maken met de aanpak van het probleem van klimaatverandering: http://www.raadvankerken.nl/?b=3514.    - De scriba van de PKN, dr. Plaisier, schreef een mooi Commentaar bij de tijd over klimaatverandering, Laudato Si en de verklaring van de Raad van Kerken. Zie: http://www.protestantsekerk.nl/actueel/Nieuws/nieuwsoverzicht/Paginas/Wij-moeten-haast-maken.aspx. En daarnaast nog het volgende:  - Vanuit de Nederlandse kerken wordt de Klimaatloop georganiseerd: www.klimaatloop.nl    - Paus Franciscus heeft 1 september uitgeroepen tot de Wereldgebedsdag voor de Zorg voor de Schepping. - De Groene Kerkendag 2015 is op 10 oktober: http://www.groenekerken.nl/groenekerkendag
 • In dec. 2015 is er in ons overleg (m. Roel Nijwening/Repair Café) geopperd om eens te kijken naar de hoge kosten van de verlichting. Een stagiaire zou kunnen worden ingezet.
 1. Deelname aan regionaal of landelijk georganiseerde informatie dagen/avonden:

Nb: Al in 2014 kregen we tijdens de Groene Kerkendag te Houten het vignet. Dit vignet-bordje is op beide wijkkerken aangebracht. Wethouder Coby van der Laan verrichtte die handeling bij de Trinitas-kerk. Voor haar was dat ook de aanleiding om ons te vragen mede-zitting te nemen in te vormen FairTrade Werkgroep van de Gemeente Heerenveen.                                                                              In oktober 2015 werd er weer een (interkerkelijke) Groene Kerkendag te Houten gehouden.

 1. Interne zaken
 • Opvullen van vacatures blijft een aandachtspunt.
 • De werkgroep  Duurzaamheid is bezig ‘duurzaamheid’ nog steviger te borgen in het te vernieuwen Diaconaal Beleidsstuk PG-Heerenveen.
 • Bijhouden van de PG-Heerenveen website voor wat betreft ‘duurzaamheid’!  

Copyright © 2014 All Rights Reserved