Algemene Kerkenraad


Wijkkerkenraad Heerenveen-zuid


Wijkkerkenraad Trinitas


Verslag van de evaluatievergadering gehouden in Trinitas op woensdagavond  17 oktober 2018

Aanwezig namens:

 • Wijkkerkenraad Trinitas: Klaas Vellinga, Fake Koekoek, Wim Kleijne, Mieke van Heijkop
 • Wijkkerkenraad Heerenveen-Zuid: Stoffel Baas, Dick Deuzeman
 • College van Kerkrentmeesters: Theo Lanser
 • De Kern: Afke vd. Brug
 • De PKH-website: Wieger van der Wal
 • Planningscommissie: Gerrit van Heijkop, Bob Akkerman
 • College van Diakenen: Mieke van Ginkel, Rinze Rijpkema
 • Predikanten: ds. Wim Bloemendaal, ds. Jan van der Veen
 • Algemene Kerkenraad: Douwe Annema, Bert van het Meer, Jaap Janssen, Sjoerd Pranger (notulist)
 • Raad van Kerken Heerenveen (RvK Heerenveen): Janneke van der Zee, Janny Witzenburg

Met kennisgeving afwezig:

 1. A-M. Kobes-Gerritsen, ds. Pj. de Buck, pastor Bouke van Brug, Amarins Reitsma (V&T), Ronald Staal (CvD)

Zonder kennisgeving afwezig: Jens Abma (APF 2020)

 1. Opening en appel

Preses Bert van het Meer heet allen welkom en we inventariseren de aanwezigheid. Een bijzonder welkom is er voor de vertegenwoordiging van de RvK Heerenveen.

De preses opent de vergadering met het aan de orde stellen van de vraag; wat is geloof.

Hij leest naar aanleiding hiervan enige Bijbelgedeelten en geeft een korte uitleg hierbij.

Daarna vraagt Bert de aanwezigen te reageren op de stelling “Is zien ook geloven of is geloven zien”.

De aanwezigen geven hun mening hierover.

Waarbij ook wordt aangegeven dat Jezus heeft gezegd; Zalig zij die niet hebben gezien en toch geloven.

Daarna gaat hij de vergadering voor in gebed.

 1. Vaststelling van de agenda en inventariseren van de rondvraag

De agenda wordt vastgesteld. Dick Deuzeman geeft aan dat hij gebruik wil maken van de rondvraag.

 1. Notulen van de evaluatievergadering van 12 oktober 2016

Het verslag van 11 oktober 2017 wordt vastgesteld. De naam van ds. Anne –Meta Kobes-Gerritsen is verkeerd gespeld. Het moet zijn Kobes i.p.v. Kobus.

 1. Verslag van de verschillende uitgenodigde geledingen

De Kern

Afke vd. Brug doet verslag.

Het gaat goed met De Kern. Het is vervelend en zorgt voor een vergrote werkdruk dat kopij soms (te) laat wordt aangeleverd. Dan moet er op het laatste moment nog heel veel gebeuren om de inhoud van het blad nog op tijd bij de drukker te krijgen.

De advertentie-opbrengsten dekken in voldoende mate de kosten van de uitgave.

Helaas lukt het tot op heden maar niet om een vervanger voor Afke te vinden. Een back-up, iemand die bij verhindering van Afke haar taak over kan nemen zou al heel mooi zijn. De komende tijd zal hieraan extra aandacht moeten worden besteed. Het kan toch niet zo zijn dat het verschijnen van ons kerkblad afhangt van de beschikbaarheid van één persoon.

De website

Wieger van der Wal stelt eerst de vraag; wie heeft de afgelopen dagen onze website bekeken. Gelukkig zijn er een zestal aanwezigen die dat hebben gedaan.

Onze huidige website is sinds 2014 in de lucht en inmiddels verouderd. De AK heeft opdracht gegeven om de website te vernieuwen. Men heeft een drietal offertes binnengekregen en is op dit moment bezig deze te bestuderen. Daarna gaat men een keuze maken.

Ook de invoering van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) zal van invloed zijn op de informatie, die de site gaat verstrekken.

Men streeft naar één site waarbij men kan kiezen voor informatie uit wijk Trinitas of informatie uit wijk Heerenveen-Zuid.

Opgemerkt wordt dat een gesloten gedeelte voor de raden en colleges aan te bevelen zou zijn. Een soort ‘Intranet’. Ook wordt genoemd een link naar de site van de RvK in Heerenveen.

Wat meer input voor plaatsing op de site zou ook welkom zijn, hierdoor voorkomt men dat de bezoekers steeds dezelfde informatie voorgeschoteld krijgen en daarom afhaken.

De AK wil graag informatie over de stand van zaken tijdens haar volgende vergadering op 21 november a.s.

Ook komt hier nog aan de orde wat doen we met externe berichten, plaatsen we die en/of verbinden we voorwaarden aan plaatsing? Er zijn vragen vanuit andere kerken of wij aan bepaalde activiteiten aandacht willen besteden, en ook wij hebben deze vraag soms.

Dit is iets wat in het beleidsplan communicatie zeker aandacht moet krijgen.

College van Kerkrentmeesters

Theo Lanser doet verslag.

De Kerk a/d Fok en de Kruiskerk zijn verkocht en krijgen een bestemming waar we tevreden over kunnen zijn.

Opgemerkt wordt dat een aantal Gemeenteleden de verkoop uit de krant heeft moeten vernemen;  was het niet mooier geweest dat dit afgelopen zondag namens het CvK, tijdens de diensten was meegedeeld. Hier is lastig een antwoord op te geven, wel zijn een behoorlijk aantal gemeenteleden vooraf op de hoogte gesteld van de stappen die we wilden zetten m.b.t. het rond maken van de verkoopovereenkomsten.

Duidelijk is wel dat wij niet op kunnen tegen de snelheid van professionele nieuwsbronnen, als het om de verspreiding van nieuws gaat.

De zorg over de dalende opbrengsten van de collectes en de VVB blijven. Naast de jaarlijkse begroting voor 2019 is men ook bezig met een meerjarige begroting dit mede op verzoek van de commissie APF 2020.

Vanuit het Kerkelijk bureau is er een vraag over de AVG. Men wil hier meer informatie over. Het CvK gaat hierover contact met de medewerkers opnemen.

Ook wordt de vraag gesteld of men bij het CvK op de hoogte is van het programma ‘FRIS’, Theo neemt deze vraag mee naar het CvK.

College van Diakenen

Mieke van Ginkel deelt mee dat de begroting en het collecterooster voor 2019 klaar zijn.

Er zijn geen vacatures er is sprake van een 100% bezetting. Op het noodfonds wordt regelmatig een beroep gedaan. Men wil het komende jaar weer van start gaan met bijzondere acties.

Als lokale acties worden genoemd:

De oliebollen-actie en de Pinkstermarkt in Heerenveen-Zuid. De Kerstkaarten-actie in Heerenveen-Zuid en Trinitas.

Er wordt gevraagd of het Jeugd-diaconaat al gestalte krijgt. In mei j.l. is er een Jeugd-diaken in wijk Trinitas aangesteld. Het antwoord op deze vraag luidt dat dit (opstarten Jeugd-diaconaat) nog gestalte moet krijgen. Het verzoek is ook om wijk Heerenveen –Zuid hierin te betrekken.

Predikanten

Het afgelopen jaar was een bijzonder jaar; dit kwam door de afwezigheid van ds. Anne-Meta Kobes-Gerritsen en pastor Bouke van Brug. Daardoor was er geen tijd om iets extra’s op te starten. Er waren o.a. plannen om iets met en voor doop-ouders te gaan doen. Hiervan is vooralsnog niets gekomen.

Het spreekuur van de predikanten is gestopt, hiervoor was geen belangstelling. Men vraagt zich af, of het organiseren van een spreekuur nog wel van deze tijd is. Er wordt gedacht iets met vragen via de e-mail te gaan doen. Men heeft hier echter nog geen concrete ideeën over.

Men opereert steeds meer als één predikanten-team en dit wordt als zeer positief ervaren.

Waarneming en vervanging is geen probleem en gaat steeds beter.

Administratie en bestuur slokken een flink deel van de tijd van de predikanten op.

Een aantal zaken blijft liggen; het lijstje met ‘nog te doen’ wordt steeds langer.

Geadviseerd wordt om dit probleem bij de kerkenraden neer te leggen en daar niet mee te wachten. Er kan dan gekeken worden of sommige zaken niet opgepakt kunnen worden door de kerkenraden, ook zou het inzetten van externen een mogelijkheid kunnen zijn.

Wijk Trinitas     

De actie om de Jeugdraad te versterken heeft resultaat gehad. Er is voldoende versterking gekomen. Er is een goede sfeer en samenwerking tussen de predikanten onderling en de Kerkenraad.             

Mevr. P. Boonstra blijft tot 21 mei a.s. werkzaam als pastoraal werkster, dit i.v.m. het ouderschapsverlof van ds. Anne-Meta Kobes-Gerritsen. Er is een gezamenlijke moderamenvergadering geweest met wijk Heerenveen-Zuid. Men heeft aangegeven een gezamenlijke beroepingscommissie (wanneer dit aan de orde is) te willen vormen. Waarbij de voorkeur uitgaat naar een predikant / pastor die in beide wijken werkzaamheden verricht.

De commissie Reuring is haar werkzaamheden weer begonnen.

Er wordt geadviseerd om ook wijk Heerenveen-Zuid hierin te betrekken.

Ook komt ter sprake dat de Skoattertsjerke een ideale trouwlocatie zou zijn, aan het CvK zal gevraagd worden om dit aan te vragen bij de gemeente Heerenveen.

De organisatie van lezingen wordt niet meer georganiseerd door Lammert en Afke v.d. Brug.

Het vinden van ouderlingen is en blijft een lastige klus ondervindt de commissie ZNA, men wordt liever geen ambtsdrager.

Het vinden van vrijwilligers voor bepaalde klussen geeft geen problemen.

De Pastorale raad werkt nauw samen met wijk Heerenveen-Zuid. Op 19 november a.s. is er een gezamenlijke bijeenkomst waarbij het Doelgroepenpastoraat op de agenda staat.

 

De rode draad is het omzien naar elkaar, men probeert dit gestalte te geven door extra aandacht voor de jongeren, de ouderen en nieuw ingekomenen.         

 

Wijk Heerenveen-Zuid

Stoffel Baas doet verslag.

Ook in wijk Heerenveen-Zuid zijn ouderlingen moeilijk te vinden. Maar het lukt vaak wel om vrijwilligers voor bepaalde taken te vinden. De ervaring is daarbij wel dat het plaatsen van een oproep in De Kern of via de beamer weinig oplevert, je moet de mensen vragen, dan is het antwoord vaak positief.

Het nieuwe kerkplein is aangelegd door vrijwilligers en het was geen probleem om die te vinden. De verbouwing van de Sionskerk zat door allerlei omstandigheden wat tegen. We denken dat de opening begin 2019 plaats kan vinden.

Tijdens het bezoeken van de vergaderingen van de wijkteams is gebleken dat er te weinig wijkdames beschikbaar zijn. Men heeft ‘ouderenwerkers’ aangesteld dit zijn vaak Gemeenteleden die geen ouderling willen zijn.

Ook in Heerenveen-Zuid heeft men een activiteitencommissie ingesteld, te vergelijken met de commissie Reuring in wijk Trinitas.

Een vervanger vinden voor Bert van het Meer in de AK heeft niet de hoogste prioriteit. Bert zit nog steeds, wel in een andere functie, in de AK.

De planningscommissie

Positieve geluiden uit de planningscommissie. Gerrit van Heijkop doet verslag. De invulling van de predikbeurten die oorspronkelijk verzorgd zouden worden door ds. Anne-Meta Kobes-Gerritsen (wegens zwangerschap uitgevallen) verliep vlot.

Omdat men niet wist hoe lang Bouke van Brug ziek zou zijn was het noodzakelijk om bij het vinden van vervangers een voorbehoud te maken. Men heeft steeds aangegeven dat afzeggen tot de mogelijkheid behoorde en de eventuele vervangers zijn daar steeds mee akkoord gegaan.

De Raad van Kerken Heerenveen

Janneke van der Zee doet verslag. Er heeft een artikel van de RvK in De Kern gestaan, Janneke vraagt wie dat al gelezen heeft. Het blijkt dat nog niet iedereen er kennis van heeft genomen.

Het Jaarverslag 2017  en de jaarplanning seizoen 2018 / 2019 worden uitgereikt. Janneke neemt de planning met ons door.

Op 20 januari a.s. (zondag voor de eenheid) is er een kanselruil gepland (in alle bij de RvK aangesloten kerken in Heerenveen). Oorspronkelijk zou dat in de middag/avond diensten, maar later is dit verplaatst naar de ochtend.

Dit gaat problemen geven, een aantal kerken heeft deze zondagochtend al ingepland met een bijzondere dienst (Trinitas b.v. heeft dan een Doopzondag). Heroverweging over de doorgang hiervan is gewenst.

Op 4 mei organiseert de RvK altijd een herdenkingsbijeenkomst voorafgaand aan de stille tocht voor de kranslegging bij het oorlogsmonument.

Omdat 5 mei op een zondag valt wil men ook op deze dag aandacht voor Bevrijdingsdag middels een avondbijeenkomst. Concrete plannen zijn er nog niet, maar wel in de maak.

De RvK wil structureel contact met de adviesraad van De Barones.

Ook participeert de RvK in de regiegroep Armoedebeleid.

Uit het Pastores-ontbijt is een bijeenkomstengroep ontstaan die regelmatig bijeen komt.

Op 30 oktober a.s. is er een bijeenkomst met; de burgemeester, wethouder Hans Broekhuizen, Christelijke kerken en Moskeeën en de vertegenwoordigers van de diaconieën hiervan.

Onderwerpen zullen o.a. zijn; contacten in geval van crisissituaties, vervolgcontacten in de zorg, sociale kaart gemeente Heerenveen.

De RvK krijgt het advies mee, om zich meer te profileren.

Vorming & Toerusting

Douwe Annema doet namens Amarins Reitsma verslag. Het afgelopen jaar zijn 32 Bouwstenen georganiseerd. Men is redelijk tevreden over de gang van zaken en de opkomst. Er is contact met de PKN Gemeente Tjalleberd-De Knijpe om mee te doen. Ook is er een vraag om het Bouwstenenboekje uit te breiden met activiteiten van andere kerken.

Wieger van der Wal merkt op dat hij de inbreng van de Oecumenische werkgroep Nieuwebrug –Haskerdijken heeft gemist. Het blijkt dat deze niet is uitgenodigd. Men is van mening dat dit volgend jaar wel wenselijk is.

 1. De stand van zaken m.b.t. de Adviesgroep Pastorale Formatie 2020

Aangegeven wordt dat men op korte termijn wil beschikken over de eindrapportage. Er kan nu nog geen verslag gedaan worden.

 1. Conceptbeleidsplan 2019 -2015

De moderamina van onze beide wijken zijn bij elkaar geweest om afspraken te maken over de in ontwikkeling zijnde nieuwe beleidsplannen. Het doel is om tot een gezamenlijk beleid te komen. Hiervoor heeft men het door Bert van het Meer geschreven beleidsstuk: Samenbinden – “Omarm de overeenkomsten en respecteer de verschillen” als uitgangspunt gekozen.

Er zijn zeven aandachtgebieden geformuleerd:

1         Het samenstellen van 1 predikantenteam, eventueel met pastoraal werkers waarin verschillende capaciteiten zijn vertegenwoordigd zodat de taken optimaal benut kunnen worden.

2         Het optimaal gebruik maken van elkaars bestuurlijke kwaliteiten en overlap zoveel mogelijk voorkomen.

3         Op pastoraal niveau onderzoeken wat de overeenkomsten zijn in werkwijze. Streven naar een situatie waarin de grenzen tussen de beide wijkgemeenten vervagen en er een samenvoeging is op en in gebieden waarin beide wijkgemeenten arbeiden (bv. Anna Schotanus en de andere verzorgingshuizen).

4         In het jeugdwerk de samenwerking versterken.

5         Op diaconaal gebied de samenwerking versterken.

6         Op missionair gebied van elkaar leren.

7         Optimaliseren van de administratieve processen.

Op 21 november a.s. zal dit onderwerp ook in de vergadering van de AK aan de orde komen.

 1. Rondvraag

Dick Deuzeman wil graag de archiefruimte opruimen en vraagt of men het goedvindt dat van de overtollige Jaarboekjes en Bouwstenenboekjes vijf exemplaren in het archief mogen en de rest weggedaan kan / mag worden.

De aanwezigen gaan hiermee akkoord.

Nagekomen: Een uitnodiging voor Sint Maartendag  op 10 november 2018;

                          Uitnodiging van Under de Toer voor een bijeenkomst op 16 november 2018.

 

 1. Sluiting

Preses Bert van het Meer dankt allen voor hun komst, inzet en inbreng en sluit de vergadering.

Ds. Wim Bloemendaal eindigt met dankgebed.

Heerenveen, XXX oktober 2019

Bert van het Meer, preses                                                                              Douwe Annema, scriba

Sjoerd Pranger, notulist

 

 

 

Aandachtspunten

Uitvoering

Afgehandeld

18-1

De Kern; vervanger / assistentie voor Afke vd. Brug zoeken

WKR

 

18-2

Uitnodigen website-commissie voor Informatie stand van zaken vernieuwing website op 21-11-2018

Scriba AK

 

18-3

Plaatsing externe berichten op de website of in De Kern. Vraag voor opstellers beleidsplan communicatie

Scriba AK

 

18-4

Skoattertsjerke als trouwlocatie laten opvoeren

CvK

 

18-5

 

Oecumenische werkgroep Nieuwebrug-Haskerdijken uitnodigen voor Evaluatiebijeenkomst 2019

Scriba AK

 

Copyright © 2014 All Rights Reserved