Home

 
 

Jaarverslag 2016

 

van de Missionaire Werkgroep

van de Protestantse Wijkgemeente

Heerenveen-Zuid

 

 

 

 

 

 

 

 

‘Missionair gemeentezijn is niet zozeer Christus brengen waar Hij niet is,

maar het is veeleer ontdekken wáár Hij is’


Jaarverslag 2016 van de missionaire werkgroep

Protestantse wijkgemeente Heerenveen-Zuid

 

Inleiding

 

‘Kerntaak van het missionaire werk is: getuigen en dienstbaar zijn aan hen die het evangelie niet kennen of daarvan vervreemd zijn. Dit betreft zowel de mensen in de eigen omgeving als elders in de wereld’, zo formuleerden wij het in het beleidsplan van Heerenveen-Zuid.

En daaraan gekoppeld gaven wij onszelf de opdracht om: ‘Een nieuwe start te maken met missionaire initiatieven in de eigen omgeving’.

 

In september 2007 is de missionaire werkgroep, bestaande uit zes gemeenteleden onder leiding van pastor Bouke van Brug, daadwerkelijk van start gegaan.

Om een duidelijk beeld te krijgen van het ‘missionair-gemeentezijn’, is de werkgroep begonnen met elkaar daarover in gesprek te gaan. Een jaar van bezinning aan de hand van bestaande literatuur, waaruit gaandeweg de volgende doelstelling is ontstaan:

‘Het ontwikkelen van missionaire initiatieven in Oudeschoot en daarbuiten, om als kerk zichtbaarder te zijn in de eigen wijk en woonomgeving. Hierbij willen wij ons ook nadrukkelijk richten op de eigen gemeente, opdat die als geheel meer missionair zal worden, dat wil zeggen meer oog zal krijgen voor de samenleving buiten de muren van de eigen kerk’.

 

Dat betekent dat de missionaire werkgroep er naar zal blijven streven om gemeenteleden steeds bij hun activiteiten naar buiten toe te betrekken, zodat de missionaire visie breder gedragen zal worden.

Zij zal zichzelf daarom, bij iedere door hen opgestarte activiteit, afvragen of die activiteit ook door één van de bestaande kerkelijke werkgroepen geadopteerd kan worden.`

De hierboven genoemde bezinning op ons missionaire werk, blijven wij doen. Iedere vergadering wordt daarvoor tijd ingeruimd. Dit jaar lazen en bespraken wij

hoofdstukken uit het boekje ‘Openingen’.

Kerk naar buiten

In Oudeschoot participeert de missionaire werkgroep inmiddels al enkele jaren in bestaande initiatieven, zoals de buurtprojecten ‘Samen in de Akkers’ en

‘burenhulp Oudeschoot’,  We blijven alert op de kansen die zich hierbij aan dienen. Als vervolg op het niet meer organiseren van de tentdienst tijdens het dorpsfeest, was er in 2015 een buitenactiviteit ’Simmer Yn  Skoat’, georganiseerd in samenwerking  met Plaatselijk Belang Oudeschoot.

Naast een optreden van een gospelband waren er spelactiviteiten voor de jeugd. De belangstelling was dusdanig dat er besloten is hier geen terugkerende activiteit van te maken. 

Gekeken is om binnen de kerk een dienst te organiseren wat vele mensen, jong en oud, aan zou spreken. Dit heeft geresulteerd in een Top-2000 kerkdienst in samenwerking met de werkgroep Erediensten. In deze dienst worden bekende top-2000 liedjes gespeeld en gezongen door de gospelrockband ‘Grace’.

Begin 2017 zal deze dienst gehouden worden.

Eerdere initiatieven, vaak in overleg of in samenwerking met Plaatselijk Belang Oudeschoot, kregen dit jaar een vervolg, waaronder:

¨       het maken van kerst- en paasstukjes, afwisselend in het MFA en bij

       de Sionskerk, met gemiddeld zo’n vijftien deelnemers

¨       het eindevakantiefeest in de zomer, georganiseerd door onze eigen jeugdraad, samen met Caleidoscoop. 

¨       een alternatieve kerstmarkt in december, ‘de ándere kerstmarkt’ genaamd, waar naast een aantal commerciële stands ook ruimte was voor ideële             doelen. Dit jaar voor het eerst langs de Schoterlandseweg.

De kerstmarkt is van karakter veranderd, zodat besloten is om hier in 2017 niet meer aan deel te nemen.

 

¨       maandelijkse open maaltijden bij de Sionskerk, onder de naam

       ‘Samen aan tafel’, met ondersteuning van Plaatselijk Belang Oudeschoot. Hierbij worden ook diverse gemeenteleden en inwoners van Oudeschoot             ingeschakeld.

Een waardevolle ontmoeting tussen mensen van de kerk en daarbuiten, die door menigeen erg op prijs wordt gesteld.                                  

Gemiddeld schuiven er zo’n 45 gasten bij ons aan tafel, waarvan het merendeel geen lid van de kerk.

Andere initiatieven van de missionaire werkgroep, die al min of meer een traditie zijn geworden, vonden ook dit jaar weer plaats, zoals:

¨       het invulling geven aan de ‘Open kerk’ tijdens de Skoattermerke op

        2e Pinksterdag.  Ook dit jaar kwamen er naar schatting enkele honderden gasten voorbij in de kerk.

¨       het verspreiden van een kerstkrant in Oudeschoot, Nieuweschoot, de Akkers en in de Heide. Met de hulp van vele gemeenteleden werden er dit jaar         meer dan 2500 ex. verspreid.

¨       het halfjaarlijkse filmhuis Oudeschoot, waarin bewust uitgezochte maatschappelijk gerelateerde films worden gedraaid, die ook mensen                             van buiten de kerk aanspreken.

In het voorjaar  was de film ‘Troubled water’  te zien en in het najaar de actuele film ‘In This World’, waarin het vluchtelingenvraagstuk centraal stond.

Dit jaar konden we gemiddeld zo’n 50 a 60 mensen verwelkomen in een van de zalen van de Sionskerk.

Genoemde activiteiten willen we de komende jaren verder consolideren en waar mogelijk bij bestaande werkgroepen onderbrengen. Hierdoor blijft het voor onze werkgroep mogelijk om steeds weer met nieuwe initiatieven het missionaire karakter van onze wijkgemeente te vergroten.

 

Preek van de Leek

De ‘Preek van de Leek’ is het afgelopen jaar twee keer georganiseerd. In het voorjaar was het thema ‘Gezond ouder worden’.  Dit thema werd door 3 deskundigen vanuit hun eigen invalshoek belicht, waarna er vragen gesteld konden worden. De opkomst was redelijk.

In het najaar stond het thema ‘Social Media’, kansen en bedreigingen, centraal.

Een bevlogen docent van Windesheim gaf een toelichting op dit thema. Er  was jammer genoeg weinig belangstelling.  Op grond van de teruglopende belangstelling is besloten om in 2017 deze activiteit te beëindigen.

Als afsluiting van het jaarthema ‘Goede buren’, is er een gemeenteavond georganiseerd. Nynke Dijkstra, medewerkster van het landelijk dienstencentrum PKN, hield een inleiding waarna er in kleine groepjes van gedachten kon worden gewisseld over een aantal stellingen en vragen. Het was een inspirerende avond.

 

Kerkenraad

Om de verantwoordelijkheid voor het missionaire werk formeel bij de kerkenraad neer te leggen zit Johan Wijnsma als ouderling met missionaire

opdracht in de kerkenraad. Hij maakt eveneens deel uit van de missionaire werkgroep.

Punt van aandacht blijft, hoe we de gemeente zo veel mogelijk bij de missionaire roeping van de kerk kunnen betrekken.

We blijven als missionaire werkgroep activiteiten initiëren, zoals een bezinningsochtend in Jorwerd.

Tenslotte.

Mocht bovenstaande voor u aanleiding zijn hierover door te praten of heeft u iets te vragen of op te merken, neem dan gerust contact met ons op.

Dat kan via de mail sionskerk@upcmail.nl of j3r@live.nl of per telefoon:

Johan Wijnsma, vz. (845690) of Joke Voorintholt, secr. (681231) of

Bouke van Brug, adv. (636415)

Oudeschoot, oktober 2017

Missionaire werkgroep,

Protestantse Wijkgemeente Heerenveen - Zuid

 
 

Agenda

ma di wo do vr za zo
6
9
23
27
Recentste berichten

Copyright © 2014 All Rights Reserved