Home

 

 

BELEIDSPLAN WIJKGEMEENTE TRINITAS

 

Januari 2018

 

Mission statement

Wijkgemeente Trinitas is een geloofsgemeenschap binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Hier kunnen mensen het goede nieuws van God horen en delen. Een vindplaats van geloof, hoop en liefde.

Met onderstaande sleutelwoorden wordt hier invulling aan gegeven

 1. Uitnodigend en laagdrempelig

Uitgangspunt: We willen een uitnodigende en laagdrempelige gemeenschap zijn, waar iedereen zich welkom voelt.

 1. Bewogenheid

Uitgangspunt: Vanuit het evangelie willen wij betrokken zijn bij mensen en bij de aarde, die ons is toevertrouwd.

 1. Geloof

Uitgangspunt: We willen groeien in geloof en dit zichtbaar maken in ons dagelijks leven. We willen daarbij ruimte geven aan diversiteit in geloofsbeleving.

 1. Gemeenschapszin

Uitgangspunt: Elk gemeentelid doet er toe en wil naar vermogen actief bijdragen aan de onderlinge gemeenschap.

 1. Ontmoeting en samenwerking

Uitgangspunt: We willen het contact zoeken met andere, christelijke geloofsgemeenschappen en met organisaties in de samenleving.

PASTORALE RAAD


Roeping en Opdracht:

De wijkgemeente Trinitas is een geloofsgemeenschap binnen de Protestantse Kerk in Nederland

(PKN). Hier kunnen mensen het goede nieuws van God horen en delen. Onze opdracht is: een

vindplaats te zijn van geloof, hoop en liefde.


Kernwoorden

 1. Uitnodigend en laagdrempelig

Uitgangspunt:

We willen een uitnodigende en laagdrempelige gemeenschap zijn, waar iedereen zich welkom kan voelen.

Huidige situatie: In het pastoraat proberen we op uitnodigende wijze aan te sluiten bij de behoeften van mensen.

Probleem:

Bij de uitvoering van het pastoraat zien we in toenemende mate problemen ontstaan.
 De behoefte aan pastoraat neemt namelijk enerzijds toe (bijvoorbeeld door de veroudering van ons ledenbestand), terwijl anderzijds de menskracht (met name het aantal ouderlingen en contactpersonen) afneemt.


2. Bewogenheid

Uitgangspunt:

Vanuit het evangelie willen wij betrokken zijn bij de mensen en bij de aarde die ons zijn

toevertrouwd.

Huidige situatie:

 1. Vanuit het evangelie proberen we naast de mensen te staan, hen te steunen in moeilijke situaties en met hen blij te zijn waar dat kan.
 2. Gemeenteleden stimuleren bewogenheid zelf te tonen (bijvoorbeeld door een kaartje, of een bezoekje)

Probleem:

Paradoxaal neemt de behoefte aan pastoraat ook af omdat een groot aantal leden niet/nauwelijks betrokken is bij de gemeente. Bovendien heeft een nieuwe generatie dikwijls behoefte aan een diversiteit van vormen van pastoraat (naast het huisbezoek), die tot dusver vaak niet aan de orde zijn geweest. Daardoor komt die 'bewogenheid' vaak niet geheel tot zijn recht in de volle breedte van de wijk.


 1. Geloof

Uitgangspunt:

Ons geloof en de verdieping daarvan willen we zichtbaar maken in ons dagelijks leven. We willen daarbij ruimte geven aan diversiteit in geloofsbeleving.

Huidige situatie:

 1. De eredienst is van oudsher gericht op het geloof met uitstraling naar de persoonlijke geloofsbeleving en naar het concretiseren van het geloof naar de wereld.
 2. We willen activiteiten en materialen aanreiken die uitnodigen tot geloofsgesprekken en/of diverse activiteiten in de wijk. We willen ouderlingen toerusten om geloofsgesprekken (beter) te kunnen voeren.

Probleem

 1. In de eredienst is er naast zicht op activiteiten in de nabije en verre buitenwereld, soms te weinig aandacht voor de persoonlijke geloofsbeleving.
 2. Het is vaak dezelfde (kleine) groep mensen die belangstelling hebben voor bovengenoemde activiteiten.

 3. Gemeenschapszin

Uitgangspunt:

Elk gemeentelid doet er toe en wordt uitgenodigd naar vermogen actief bij te dragen aan de onderlinge gemeenschap.

Huidige situatie:

 1. Alle leden die betrokken (willen) zijn bij onze gemeente inschakelen bij het basispastoraat.
 2. Gemeenteleden bewust maken dat pastoraat/omzien naar elkaar (in en buiten de gemeente) een taak is van iedereen.
 1. Ontmoeting en samenwerking

Uitgangspunt:

We willen in een ontmoetende sfeer contact zoeken met andere, christelijke

geloofsgemeenschappen en met organisaties in de samenleving.

Huidige situatie:

Op sommige momenten worden andere geloofsgemeenschappen uitgenodigd om te vertellen over hun staan in het geloof en om in gesprek te gaan, namelijk over hun en onze geloofsbeleving. De nadruk ligt hierin meer op 'ontmoeting' dan op 'samenwerking'.

Appendix. Van het heden naar de toekomst

Nu en later:

De bovengenoemde vijf kernwoorden vormen voor de Pastorale Raad één geheel. Ze zijn in het pastoraat niet los te zien van elkaar en vloeien min of meer in elkaar over. In het dagelijkse werk van de Raad komt dit op vele plaatsen duidelijk naar voren. Het is ongewenst om aan één van deze vijf zoveel nadruk te geven, dat de andere in een bepaalde periode nauwelijks aan bod komen. Pastoraat is een geïntegreerde 'activiteit' die het geheel van Kerk en mens betreft.

De bij de eerste drie kernwoorden genoemde problemen spelen in aangepaste vorm ook bij de andere kernwoorden. Deze problemen worden bij voortduring benoemd en aangepakt en dat zal ookzo zijn in de komende periode.


De nabije toekomst:
 Binnen enkele jaren zullen 2/3 predikanten met emeritaat gaan. Het is van groot belang dat er op korte termijn een plan komt, dat erin voorziet dat de pastorale zorg “overeind kan blijven”.

 

 JEUGDRAAD

Inleiding

In dit beleidsplan willen wij onder woorden brengen hoe wij als jeugdraad van de Protestantse wijkgemeente Trinitas in Heerenveen ons geloof in God en Jezus Christus kunnen delen met  de jeugd in de doelgroep van 0-23 jaar.

Deze jongeren, maar ook de ouders, zijn van onschatbare waarde voor de toekomst.

Wij zien het als taak om voor langere periode met zowel de jongeren als de ouders in contact te blijven.

Wij willen aansluiten bij de kernwoorden die beschreven staan in het algemene beleidsplan van genoemde gemeente.

De kernwoorden zijn:

Uitnodigend en laagdrempelig, Bewogenheid, Geloof, Gemeenschapszin, Ontmoeting en samenwerking

Op deze manier willen we de jeugd begeleiden in hun zoektocht door het leven. Hen begeleiden bij geloven en zingeving, contact opbouwen en  onderhouden met leeftijdsgroepen en samen met de jongeren het geloof ervaren op een eigentijdse manier.

Tevens willen we proberen te voorkomen dat bepaalde leeftijdsgroepen buiten beeld raken of zich niet betrokken voelen bij de kerk, maar ook ouders erbij blijven betrekken om zodoende onze gemeenschap te blijven stimuleren.

Wij willen werken naar een situatie dat jong en oud binnen onze kerkelijke gemeente zich met elkaar verbonden voelen. “Oudere” gemeenteleden, die met jongelui willen optrekken, zodat generaties met elkaar worden verbonden.

Wij proberen vanuit ons eigen geloof het bovenstaande gestalte te geven. Wanneer de verhalen en de boodschap van eeuwen geleden niet geactualiseerd worden in het heden, verliezen ze hun zeggingskracht. In het doorgeven van het evangelie sta je niet nutteloos aan de kant. Wanneer wij ons door de Geest laten beïnvloeden, schakelt Hij ons niet uit, maar in.

Als bijlages worden de jaarplannen per taakgroep aan dit beleidsplan toegevoegd.

Namens de jeugdraad,

Carla Ganzevoort (voorzitter)

Oktober 2017

eind jeugdraad.jpg

 

INHOUD:

 1. Betrokken ouders
 1. Na de doop
 1. Crèche
 1. Kinderkerk
 1. Club
 1. Church4You(th)
 1. Buitenland Project
 1. Catechese *huiscatechese

*club klas 1&2

*club klas 3&4

*NextLevel

*belijdeniscatechese

 1. Werkzaamheden rondom taakgroep jongerenpastoraat
 1. Werkzaamheden rondom taakgroep jeugddiensten.
 1. Begroting
 1. Bezetting

 

Matrixoverzicht

 1. Betrokken ouders

Doel van de taakgroep is ouders ondersteunen bij de geloofsopvoeding.

Dit gebeurt in de vorm van bijeenkomsten. Er wordt gestreefd naar 4 bijeenkomsten per jaar. 

Tijdens deze bijeenkomsten worden ervaringen gedeeld en ideeën aangereikt hoe ouders hun kinderen kunnen opvoeden in het geloof.

 1. Na de doop (“Verlangen naar meer”)

Bij de doopdiensten wordt een jeugdouderling ingeroosterd als ouderling van dienst. In die hoedanigheid is hij/zij betrokken bij het doopgesprek. Zo kunnen vroegtijdig contacten ontstaan met jonge ouders.

Er wordt een vervolgtraject voor doopouders georganiseerd, zodat ouders elkaar blijven ontmoeten. Dit wordt vormgegeven aan de hand van geloofsbrieven: ‘Verlangen naar meer’. Doopouders ontmoeten elkaar 4 jaar lang, ongeveer 3 keer per jaar, rondom deze brieven. Hierin wordt teruggekeken op de doopdienst en delen de ouders tips over (geloofs)opvoeding etc. Jaarlijks start een nieuwe groep doopouders.  Een predikant ondersteunt elke groep.

 1. Crèche:

Elke zondag is er crèche. Hier kunnen kinderen van 0-4 jaar spelen tijdens de ochtenddienst. Zo wordt ouders de gelegenheid gegeven om de kerkdienst bij te wonen. Tijdens de collecte worden de kinderen door de ouders opgehaald.

 1. Kinderkerk:

Iedere zondag is er Kinderkerk voor kinderen vanaf 4 jaar tot eind basisschool. Als kinderen 4 jaar worden, krijgen ze de uitnodiging samen met hun doopkraal thuisbezorgd.

Doelen:

Bijbelkennis opdoen, doormiddel van bijbel verhalen.

Voor de lagere groepen kleuren/knutsel maken. Leidraad ‘Kind op Zondag’

Hogere groepen dieper op het verhaal ingaan. Leidraad ‘Kind op Zondag’

Saamhorigheid naar elkaar ontwikkelen.

De leiding van de Kinderkerk is betrokken bij de organisatie van het Kerst- en Pasen project. Tevens  regelen zij de doopkralen + administratie en organiseren de Overstapdienst naar Church4You(th).

 1. Club

De club kent een lange traditie binnen onze kerk.  Insteek is om een laagdrempelige, ontspannen activiteit aan te bieden voor binnenkerkelijke maar ook vooral voor buitenkerkelijke kinderen.

Doelstelling:

Een leuke activiteit aanbieden voor kinderen waardoor ze leren samenwerken en kennismaken met de kerk en het kerkgebouw. Hierdoor kunnen ze ervaren dat de kerk ook voor hen een leuke plek is.

Doelgroep:

Alle kinderen in de gemeente Heerenveen, dus ook niet-leden, die zitten in groep 5 tot  8 van het basisonderwijs.

Uitwerking:

Eén keer per maand wordt op vrijdagavond een activiteit georganiseerd van 19.00-20.30. De clubavond heeft een heldere structuur: een gezamenlijke opening, daarna één of twee knutsel/spelactiviteiten en een gezamenlijke afsluiting.

De avonden worden voorbereid door een kernteam van 3-4 personen. Op de avonden zelf wordt de hulp gevraagd van vrijwilligers voor de begeleiding van de kinderen.

Toekomst:

Wens  is om de frequentie van de clubavonden omhoog te brengen. Hiervoor is het nodig dat er meer leiding wordt gevonden. 

Tevens was er als afsluiting van het jaar altijd een clubkamp. Misschien dat we dat in de toekomst weer eens kunnen organiseren.

 1. Church 4 You(th)

Kerk voor de jongeren. Kerk voor jou.

C4Y is een vervolg op de kinderkerk. Met de overstap van basisschool naar middelbaar onderwijs maakt de jeugd tegelijk de stap van kinderkerk naar C4Y. De ene week is er C4Y voor klas 1 en 2, de andere week klas 3 en 4. C4Y begint meestal direct aan het begin van de dienst. Leiding is vrij om dit per keer aan te passen naar behoefte.

Geloof

Men probeert aan te sluiten  bij actualiteit en daar geloofsthema’s aan te verbinden.

Dit is een belangrijke leeftijdscategorie voor verdere geloofsvorming.

Gemeenschapszin

De groep is elke viering ongeveer in de zelfde samenstelling.

Ontmoeting en samenwerking.

Elke viering begint met het uitwisselen van actualiteiten. Hiermee wordt de wereld middenin de kerk gebracht.

 1. Buitenland Project

Sinds enkele jaren is het een goede gewoonte om jeugdigen de mogelijkheid te bieden om vanuit de protestantse gemeente Heerenveen een buitenlandse reis te kunnen ervaren. Door de jaren heen zijn er reizen gemaakt. Onder eigen leiding van of mede georganiseerd door  een reisorganisatie (zoals Livingstone, WorldServants). Bij het organiseren van een dergelijk project is de Jeugdraad Trinitas nauw betrokken.

Doel

Het streven is om jeugdigen (bij voorkeur in groepsverband)  in contact te laten komen met leeftijdgenoten in andere culturen. Dit alles vanuit de christelijke geloofsovertuiging welke in zowel de voorbereiding als in het uitvoeren van het project centraal zal staan.

Doelgroep

Op basis van de eerdere ervaringen en op advies van de kennis van de genoemde reisorganisaties zijn deze projecten geschikt voor jeugdigen van minimaal 16 jaar tot +/- 22 jaar (afhankelijk van het project).

Project

De inhoud van het project kan jaarlijks verschillen. De jeugd beleeft een reis die een combinatie is van doen (bouwen, klussen) en contacten leggen. Een dergelijk project zal bij voorkeur  ongeveer 2 weken duren en plaatsvinden in de zomervakantie.

Taizé

Ds. de Buck zet zich in om met jongeren op reis te gaan naar Taizé. Dit is een ander project dan de specifieke buitenlandse reis.

 1. Catechese (huiscatechese / club klas 1&2, 3&4 / Next Level / belijdeniscatechese)

Uitnodigend en laagdrempelig:

Aansluiten op thema’s die de jeugd aanspreekt en verbinding leggen met het geloof.

Geloof:

Verbinding leggen tussen aansprekende thema’s voor de jeugd en geloof. Door hierover in gesprek te gaan in woord en creativiteit kunnen we de jongeren begeleiden in hun zoektocht omtrent hun geloof.

Ontmoeting en samenwerking:

Thema’s gekoppeld aan actualiteit of gekoppeld aan leeftijds-interesses aan de jeugd aanbieden. Waar nodig kan uiteraard gebruik worden gemaakt van social-media. 

Doelstellingen:

Jongeren vertrouwd maken met Bijbel, kerk en levensbeschouwing in een ontspannen setting. Door in deze thema’s de actualiteit te integreren, sluiten we aan bij de maatschappij, maatschappelijke ontwikkelingen of actualiteit van de jeugd.

Hoe gaan we dit bereiken?

Huiscatechese

Kleinere groepen tieners van 12 en 13 jaar die bij elkaar komen, waarbij we een veilig klimaat willen scheppen voor de jeugd. Door middel van Bijbellezen, spel en ontmoeting leren ze over kerk en geloof. De bijeenkomsten zijn 1x per twee weken in de huiskamer van de catecheet en duren ongeveer 1 uur. De catecheten worden begeleid door een predikant. Deze schrijft het materiaal voor de avonden.

Club klas 1&2 , Believe&Legends

Tienerclub, 1x in de maand op vrijdag in Trinitas. Naast de huiscatechese (leren) is dit nog meer een plek van gezelligheid (beleven). Deze club wordt op dezelfde avond gehouden als de basisschoolclub, dan zien de kinderen het vervolg en dat heeft een positief effect op de blijvende betrokkenheid na groep 8. Tijd: 20-21:30 uur.

Club klas 3&4

Sterk inhoudelijke club, in plaats van catechese. Met thema’s die door de predikanten worden bedacht en uitgewerkt in samenwerking met de clubleiding. Eén keer in de maand op vrijdag in Trinitas.

Next Level

Thematisch samenkomen, voor tieners vanaf 17 jaar.  De thema’s worden door de groep bedacht. Eén keer per twee weken komt deze groep samen op zondagmiddag/avond. Er wordt begonnen met een maaltijd, daarna volgt het thema.

Belijdeniscatechese

De predikanten starten jaarlijks een belijdenisgroep.

Evaluatie

Aan het einde van het kerkelijk seizoen, evalueren we het catecheseseizoen met alle betrokkenen.

 1. Werkzaamheden taakgroep jongerenpastoraat

In het jongerenpastoraat proberen we aandacht te schenken aan en zorg te dragen voor jonge gemeenteleden in moeilijke situaties. Te denken valt aan:

*(ernstige) ziekte kind

*(ernstige)  ziekte van de ouders

*scheiding van de ouders

*examenperiode, bijv. van de middelbare school

*desgewenst deze jongeren opgeven voor de acties “omzien naar elkaar”.

Het ligt op de weg van de jeugdouderling om hier aandacht aan te schenken.

De aandacht kan bestaan uit het sturen van een kaart namens de jeugdraad, een bezoekje met een klein cadeautje. (bv. een knuffel voor jongere kinderen, een tijdschrift/Donald Duck pocket voor grotere kinderen) Dit gaat in overleg met de predikant.

In het jaarplan staat hoe de jeugdouderling aan de informatie komt.

Passende sleutelwoorden zijn hierbij:

Geloof

Bewogenheid

Ontmoeting

Gemeenschapszin

“Laat de kinderen tot Mij komen, verhindert ze niet, want voor hen is het Koninkrijk der Hemelen”.

 1. Werkzaamheden rondom taakgroep jeugddiensten.

Er is een denktank opgericht waarmee de jeugddiensten worden voorbereid in samenwerking met de dienstdoende predikant. Deze denktank bestaat uit een aantal jongeren en twee jeugdouderlingen. De frequentie is: 5 avonddiensten per jaar. Doel van de diensten: de jeugd de ruimte geven om diensten naar eigen idee vorm te geven.

 1. Begroting

De afzonderlijke werkgroepen maken een eigen begroting en deze aparte begrotingen vallen onder de gezamenlijke begroting van de jeugdraad. De penningmeester van de jeugdraad behartigt de financiële zaken.

 1. Bezetting

Werkgroepen/taken Jeugdraad

 • Betrokken Ouders
 • Buitenlands Project
 • Catechese
 • Church4You(th)
 • Clubs
 • Crèche
 • Financiën
 • Jeugddienst
 • Kinderkerk
 • Kleine Kerkenraad
 • Pastoraat
 • Predikant
 • Secretariaat
 • Voorzitter
 • Website

 

 

0 tot 4 jaar

4 tot 7 jaar

8 tot 12 jaar

12 tot 16 jaar

16+

Ontmoeting & samenwerken

Dopen

-      Jeugdouderling is aanwezig bij doopgesprek

-      Onder leiding van de predikanten worden ouders ondersteund in de vier jaar na de doop – Verlangen naar meer

Kinderkerk

- Aanbod past bij tijd van het jaar en liturgische kalender

-   Kleuren/ knutsel maken, praten/spel dieper op het verhaal ingaan.

-   Aansluiten bij de ontwikkelingsfase van doelgroep

Kinderkerk

- Aanbod past bij tijd van het jaar en liturgische kalender

-   Kleuren/ knutsel maken, praten/spel dieper op het verhaal ingaan.

-   Aansluiten bij de ontwikkelingsfase van doelgroep

Club

-     Aansluiten bij de behoeftes en interesses van de leeftijdsgroep. 

Church4You(th)

-     social media, gekoppeld aan actualiteit of gekoppeld aan leeftijds-interesses

Buitenlands project

-    We willen de jeugd de kans bieden om midden in de wereld staan en andere culturen te ontmoeten. Hiervoor bieden we buitenlandse reizen aan.

Catechese NextLevel

 -In een ontspannen setting ontmoeten jongeren elkaar rond een thema. Er wordt begonnen met een maaltijd. Tweewekelijks op zondagavond. Ontmoeting is belangrijk.

Gemeenschapszin

Betrokken ouders

-     4x per jaar een bijeenkomst om ouders met elkaar in contact te brengen

Crèche:

-     Samen spelen/delen, oppas die geboden wordt om de ouders de kerkdienst bij te kunnen laten wonen

Betrokken ouders

-     4x per jaar een bijeenkomst om ouders met elkaar in contact te brengen

Kinderkerk:

-     Samen werken / delen, creëren groepsgevoel, actieve uitnodiging d.m.v. doopkraal (is dit altijd het geval? Ook als je niet gedoopt bent?)

Betrokken ouders

-     4x per jaar een bijeenkomst om ouders met elkaar in contact te brengen

Kinderkerk:

-     Samenwerken, in stand houden en uitbreiden van het groepsgevoel

Club

-     Het laten voelen van wat het is om gezamenlijk iets te doen en een groep te vormen.

Betrokken Ouders

2x per jaar een bijeenkomst met ouders van tieners

Clubs & catecheses

Groepsgevoel versterken

Buitenlands project

Vanuit het collectief (jeugd & gemeente) aangaan van een buitenlands avontuur

Catechese NextLevel

 -In een ontspannen setting ontmoeten jongeren elkaar rond een thema. Er wordt begonnen met een maaltijd. Tweewekelijks op zondagavond.

Uitnodigend & Laagdrempelig

Crèche

-     Creëren van de grondbeginselen/ritme van de kerkgang op zondag

Betrokken ouders

-   Via de Kern, Nieuwsbrief, mailinglist en Facebook worden ouders uitgenodigd

Kinderkerk

-     Uitstralen/aangeven dat je welkom bent en bent zoals je bent

Betrokken ouders

-   Via de Kern, Nieuwsbrief, mailinglist en Facebook worden ouders uitgenodigd

Kinderkerk

-     Uitstralen/aangeven dat je welkom bent en bent zoals je bent

Betrokken ouders

-   Via de Kern, Nieuwsbrief, mailinglist en Facebook worden ouders uitgenodigd

Club

Jeugd van binnen en buiten de kerk is welkom.

Clubs & catecheses

Zó leuk en laagdrempelig dat je je vrienden mee kunt en durft te nemen.

Buitenlands project

-    Jeugd van binnen en buiten de kerk is welkom

Bewogenheid

Pastoraat

-   In overleg met wijkpredikant, door jeugdouderling.

-   Vervolg traject na dopen

Pastoraat

In overleg met wijkpredikant, door jeugdouderling

Kinderkerk

-    (leren) Omzien naar elkaar.

Pastoraat

In overleg met wijkpredikant, door jeugdouderling

Kinderkerk

-    Omzien naar elkaar

Club

Om zien naar elkaar en elkaar helpen bij de verschillende activiteiten.

Pastoraat

-    In overleg met wijkpredikant, door jeugdouderling

Pastoraat

-    Als de betrokkene het op prijs stelt / zelf aangeeft een contactmoment. En in overleg met jeugdouderling en wijkpredikant.

Buitenlands project

-    De jeugd meer inzage geven in een andere samenlevingen meebewegen met andere culturen.

Geloof

Betrokken ouders

-   Tijdens deze bijeenkomsten worden ideeën uitgewisseld en handvatten aangeboden in geloofsopvoeding

Vervolg na dopen

-   Tijdens deze bijeenkomsten worden ideeën uitgewisseld en handvatten aangeboden in geloofsopvoeding

Betrokken ouders

-    Tijdens deze bijeenkomsten worden ideeën uitgewisseld en handvatten aangeboden in geloofsopvoeding

Kinderkerk

-    Bekend maken met Bijbelverhalen

Betrokken ouders

-    Tijdens deze bijeenkomsten worden ideeën uitgewisseld en handvatten aangeboden in geloofsopvoeding

Kinderkerk

-     Inhoudelijk ingaan op en uitleggen van de Bijbelverhalen

Catechese en club

In ontspannen setting leren over kerk en geloof.

Buitenlands project

-    Het ervaren van de wederzijdse geloofsbeleving met jongeren in het buiteland.

Catechese NextLevel

 -In een ontspannen setting ontmoeten jongeren elkaar rond een thema. Er wordt begonnen met een maaltijd. Tweewekelijks op zondagavond. Er komen ook geloofsthema’s aan de orde.

TAAKGROEP LITURGIE

Positie en opdracht: De taakgroep Liturgie valt rechtstreeks onder de Kleine Kerkenraad. De KK kan de taakgroep aansturen en opdrachten geven. Daarnaast is de taakgroep vrij suggesties en aanbevelingen aan de KK te doen.

De taakgroep gaat uit van de volgende definitie van liturgie: ‘’Liturgie schept een mogelijkheid voor de ontmoeting tussen God en mens en mensen onderling’’. Ze zoekt naar uitingen in woord, muziek, symbolen en gebaren om vorm te geven aan die ontmoetingen.

Met een vijftal ‘sleutelwoorden’ wil de Protestantse wijkgemeente Trinitas  haar beleid samenvatten:

 1. Uitnodigend en laagdrempelig
 2. Geloofsverdieping
 3. Bewogenheid
 4. Samenwerking
 5. Gemeenschapszin

Deze vijf kernbegrippen geven eveneens richting aan het beleid van de Taakgroep Liturgie.

De Taakgroep is samengesteld uit gemeenteleden die geïnteresseerd zijn in Liturgie. Daarnaast vaardigt elke Raad een vertegenwoordiger af, zodat de lijnen kort zijn. 
Iedere vergadering begint met een meditatief moment, ingeleid door één der leden. In de Taakgroep verdiepen we ons in wat ‘Liturgie’ is: historie, herkomst, betekenis, ontwikkeling, invloed. Tot onze taak behoort het adviseren over en initiatief nemen om diensten vorm te geven, om gebruiken en rituelen in de dienst uit te werken. De uitwerking der liturgische elementen beïnvloedt de  sfeer. Zo staat in de ochtenddiensten vooral de gemeenschap centraal. De liturgie is daarvan een afspiegeling. De avonddiensten bieden ruimte en gelegenheid voor bijzondere diensten, voor vernieuwende liturgie, het zoeken naar en toepassen van nieuwe vormen, het reageren op ontwikkelingen elders en voor het aandacht geven aan specifieke doelgroepen.

De aandachtsgebieden voor de Taakgroep Liturgie zijn:

 1. Signaleren van ontwikkelingen op liturgisch gebied
 2. Meedenken over de diensten in Trinitas
 3. Initiatieven voor en invulling van avonddiensten
 4.  Uitvoering geven aan het muziekbeleidsplan van de Kleine Kerkenraad: o.a. kaders opzetten voor muziek en zang bij de diensten
 5. Zorg voor het Stiltecentrum
 6. Toerusting lectoren

De Taakgroep houdt contact met de Raden en vraagt om inbreng inzake de vormgeving van de diensten en de liturgie in bredere zin. De inbreng is gericht op specifieke onderwerpen, zoals kinderkerk, church4you en op bijzondere diensten zoals Kerstvieringen en de Paascyclus.

Daarnaast functioneren onder de paraplu van de Taakgroep Liturgie:

-          Werkgroep Liturgisch Bloemschikken

-          Commissie  Kunstvespers met de bijbehorende kunsttentoonstelling

-          Lectorengroep

De taakgroep komt 10 keer per jaar bijeen; de leden zijn:

*  Jan Durk de Jong, (aftredend) voorzitter

*  Johs Vlaanderen Oldenzeel, algemeen adjunct / vertegenwoordiger naar KK

*  Fedde Tuinstra, kerkmuziek

*  Ds. Pieterjan De Buck, vertegenwoordiger predikanten

*  Suzanne Donker, notuliste

*  Jannie Meijer, vertegenwoordiger Vorming & Toerusting, bijzondere diensten

*  Carla  Ganzevoort, vertegenwoordiger Jeugdraad

*  1 vacature

Contact: Johs Vlaanderen Oldenzeel, tel 0649600103  vlaanderenoldenzeel@gmail.com

Versie: Juni 2017

De vijf kernwoorden uitgewerkt:

 1. Meebewegen met de wereld/vanuit de vraag aanbod ontwikkelen.

Doelen korte  termijn:  Mee gaan met  vernieuwing v.d. liturgie, speciaal naar vorm en liedkeuze. Dus ook mee gaan met de ontwikkelingen t.a.v. het nieuwe liedboek.  Nood van de wereld benoemen in kyriegebed en gloria/ Intentieboek voor kyriegebed. Inspelen met rituelen en/of  muziek op de situatie buiten.

Acties:  Via Eredienstvaardig en andere bronnen de ontwikkelingen t.a.v. de liturgie volgen evenals ontwikkelingen betreffende nieuwe kerkliederen. Ook de concrete vormgeving v.d. eredienst in z’n totaliteit heeft onze aandacht.

Doelen lange termijn: stimuleren van het gebruik van eigentijdse (zowel qua tekst als  muzikale vorm) en bij de jongeren aansprekende liederen, zonder daarbij het traditinele kerklied uit het oog te verliezen.

Acties: Je blijven orienteren op liturgievernieuwing en de gemeente liturgieminded maken

 1. Geloofsverdieping:

De taakgroep liturgie draagt er o.a. toe bij dat er verschillende soorten diensten worden gehouden (naar vorm en inhoud) Deze pluriformiteit draagt ook bij aan geloofsverdieping v.d.gemeente.

Doelen korte termijn: Gemeente bewust maken v.d. betekenis van liturgie, symbolen en rituelen.Voorwaarden scheppen in de liturgie om meer spiritualiteit te ervaren

Acties: het blijven houden van de reguliere diensten, KSG-diensten, doopdiensten  (ong. 8x  per jaar), avondmaalsdiensten, de Stille Week, startzondag, herdenkingsdienst Overledenen, kerstnachtdienst . Nieuw element: het opzetten van een Bouwsteen voor de komende jaren. Actie avonddiensten: De avonddiensten vastleggen in soort. Bijv. 1e zondagavond altijd Zangdienst, 2e zondagavond een vesper etc. ,zodat er voor de gemeente structuur en duidelijkheid in zit. Mogelijke avonddiensten: zang-vesper-Taize-Iona-Thomas-Praise-Evensong-Cantatedienst etc. Verder verdieping door studie van liturgie(k), Het bijwonen van lieddagen en het op zoek gaan naar liturgisch materiaal en het zien en beluisteren hiervan. Bij dit punt is het lastig onderscheid te maken tussen “korte “en lange termijn, omdat beide termen in ons streven verdieping oplevert van geloof.

 1. Bewogenheid:

Voor de taakgroep Liturgie en Eredienst betekent bewogenheid: rekening houden met en invulling geven aan de wensen van onze pluriforme gemeente. De liturgie zal dus gedragen moeten worden door de gemeente. Dit vereist onze betrokkenheid en zorgvuldige peiling in hoeverre wij als taakgroep niet ons doel voorbijstreven.

Doelen korte termijn: peilingen (korte enquêtes) om te zien in hoeverre wij de vertolkers zijn van de gemeente. (De Kern) Ook de nieuw op te zetten bouwsteen kan hieraan gestalte geven. We zullen moeten zorgen voor diversiteit in liturgische vormgeving, dus ook verdieping.

Acties: Enquêtes houden, liturgie tot onderwerp maken voor groot huisbezoek en/of gemeenteavond(en) Ons oor te luister leggen bij andere gemeenten. Aansturen van participatie van gemeenteleden in de voorbeden (voorbedenboek)-Meedenken over thema-liturgie voor avonddiensten over zorg en/of schepping. Themadienst over mantelzorg.

 1. Uitnodigende gemeente:

Onze diversiteit van diensten geeft aan dat wij  een uitnodigende gemeente willen zijn. “Voor elk wat wils”. De muzikale begeleiding v.d. diensten is van die diversiteit een exponent. Het gemeentelid zal zich moeten kunnen herkennen in de invulling v.d. dienst. De kaders waarbinnen gedacht wordt, moeten dus de ontwikkeling v.h. gemeentelid  niet dicht timmeren, maar veel eerder  stimuleren tot reflectie.

Doelen korte termijn: Het toegankelijk maken v.d. eredienst voor een zo breed mogelijk “publiek”. Qua vormgeving en liedkeuze, muzikale begeleiding, verkondiging zal het uitnodigend moeten zijn. De dienst moet laagdrempelig zijn  en de gemeente moet nieuwsgierig verdraagzaam zijn. Dat betekent: hongerig elkaars motivatie te weten.

 Acties:

- De organisatie van bovenstaande diensten.
– Comité van welkom bij ingang van de kerk.
– Speciale openingsuren gedurende de week. - tilte diensten etc.  
– Aansturing van bijv. herdenkingsdienst voor overledenen. Verlieservaringen

 1. Gemeenschap:

 De taakgroep houdt het overzicht op de diverse vieringen en probeert de pluriformiteit die er al bestaat binnen de gemeente te consolideren. (eventueel uit te bouwen) We proberen in de uitvoering van onze taken niet te verdelen, maar samen te binden. Gemeenschapszin te ontwikkelen.

Doelen korte termijn: De liturgie zo in te richten dat deze recht doet aan de pluriformiteit van de gemeente, appelleert aan de gemeenschapszin en op deze manier samenbindend werkt tot eer van de Heer.

Acties. Het draagvlak van de raad verbreden door publicatie van korte artikeltjes over liturgie. Bijvoorbeeld: Het nieuwe Liedboek. Muzikale medewerking van gemeenteleden. Organisatie van musical(s)- Toneel en dans in een viering.

Opmerking: We hebben niet voortdurend onderscheid gemaakt tussen doelen korte termijn en doelen lange termijn, omdat de doelen veelal hetzelfde zijn. Alleen de tijdslimiet van realisering ervan is verschillend.

 DIACONIE

Diaconie is naast pastoraat een van de pijlers van de protestantse kerk. Diaconie betekent zich dienstbaar opstellen en hulp bieden aan allen die dat nodig hebben. Jezus zelf is de grootste dienaar aller tijden en een voorbeeld en inspiratiebron voor ieder gemeentelid en volger van Christus.

 

Het diaconaat van de gemeente heeft een zeer specifieke functie, namelijk:

het opkomen voor de armen en zij die hulp nodig hebben. Maar het diaconaat kan ook een bijdrage leveren aan de opbouw van de gemeente, zoals het bevorderen van onderling dienstbetoon en het omzien naar elkaar.

De diaconie kent drie werkgebieden:

-          Dienst aan God.

-          Dienst aan elkaar en

-          Dienst aan de gemeenschap

En in al deze werkgebieden liggen diaconale taken, kunnen nieuwe initiatieven worden ontwikkeld en wordt hulp geboden.

Deze hulp voor het opkomen voor de zwakken in de samenleving kan geboden worden door gebed, het geven en organiseren van daadwerkelijke hulp, het onder de aandacht brengen van persoonlijke of maatschappelijke misstanden en het geven van ( tijdelijke) financiële ondersteuning.

Gezien de huidige maatschappelijke ontwikkelingen zal er de komende jaren bijzondere aandacht zijn voor de directe maatschappelijke omgeving van de Protestantse Gemeente Heerenveen.

Een bijzondere taak is het verzorgen van de voorbereiding en uitvoering van de viering van het Heilig Avondmaal.

De diaconie wordt gevormd door gemeenteleden die zich geroepen voelen het ambt van diaken aanvaarden. Zij voeren taken tot dienstbaarheid uit en bieden hulp aan  hen die dat nodig hebben. Diakenen kunnen en mogen daarbij ondersteund worden door ieder gemeentelid. Het diaconaat is een zaak van de hele gemeente.

De diaconie in de Protestantse Gemeente Heerenveen wordt gevormd door een gezamenlijk College van Diakenen, voor met name beleidszaken en het ontwikkelen van nieuwe initiatieven, en een tweetal wijkdiaconieën, voor meer uitvoerende zaken. Deze organisatie structuur blijft de komende tijd ongewijzigd. Wel zal daar waar mogelijk de samenwerking tussen beide wijkdiaconieën gestimuleerd en verder uitgebouwd worden.

Veel taken worden vaak in stilte door de diaconie worden uitgevoerd. Toch wil de diaconie proberen zoveel mogelijk mensen te bereiken om hulp daar te krijgen waar het nodig is.

Een goede aansluiting met het pastoraal netwerk  is daarbij van groot belang, maar ook aansluiting met andere, binnen en buiten de kerk,  actieve  raden, werkgroepen en vrijwilligersorganisaties zijn belangrijk. Deze aansluiting kan gevonden worden door directe een vertegenwoordiging, maar ook door het aangaan van netwerkverbindingen.

Wat ook bijdraagt is het vergroten van de zichtbaarheid van de diaconie. Hier ligt een uitdaging en moderne communicatiemiddelen kunnen daarbij van groot belang zijn.

Een nieuw meerjarig project zal de verbondenheid tussen gemeente en diaconaat versterken. Ook jeugddiaconaat kan daarin een rol spelen.

De diaconie zijn de handen van onze kerkgemeenschap die namens onze gemeente

de armen, verdrukten en mensen in nood helpen.

Over de gehele wereld en ……….dichtbij.

 

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 

Het College Van Kerkrentmeesters (CvK) is een bovenwijks college en maakt in afstemming met de Algemene Kerkenraad financieel beleid voor onze kerkgemeenschap als geheel. Het is dus niet aan ons te participeren in de beleidsvorming van een afzonderlijke wijk.

Het CvK ontwikkelt voorts niet zelf inhoudelijk beleid ten aanzien van pastoraat (dat is waar het in de kerk in de kern om draait), maar het CvK ondersteunt en faciliteert het pastoraat binnen de kaders van het financieel beleid. Natuurlijk maakt het grootste deel van het CvK ook deel uit van een wijkkerkenraad. Vanuit die optiek kunnen het CvK dan wel haar leden beleidsinhoudelijke suggesties doen of richting geven, maar voor het CvK als gremium is daar niet een leidende rol weggelegd.

In algemene termen zijn dit de belangrijkste kaders waar wij ons aan willen houden:

Het CvK staat voor een prudent financieel beleid. Wij willen een financieel gezonde kerk nalaten aan hen die na ons komen. De continuïteit op de lange termijn moet geborgd zijn. Ook in de toekomst verder weg moet men in staat zijn investeringen te plegen en moet men in de exploitatie geen lasten uit het verleden mee hoeven te dragen. Wij streven daarom naar een structureel sluitende begroting en verkopen geen bezittingen om tekorten in de begroting op te vangen.

Tegelijk proberen we een evenwicht vinden tussen de noden en wensen van de korte en die van de lange termijn. Dat betekent dat wij tekorten tijdelijk kunnen accepteren als wij die kunnen dragen en als dat in het belang is van onze kerkgemeenschap. Wat wij met z´n allen belangrijk vinden, wordt doorgaans ook gerealiseerd.

Uiteraard moeten wij ook een balans zoeken tussen de wensen van afzonderlijke wijken. Beide moeten immers in één en dezelfde begroting een plek krijgen. Beide wijken zijn vrij beleid te ontwikkelen, maar in de Algemene Kerkenraad wordt uiteindelijk, in samenspraak met het CvK, besloten over de aanwending van de beschikbare middelen. Zeker waar het betreft de omvang van de predikantenformatie en investeringen in gebouwen. In dit licht is het verstandig dat beide wijken vroegtijdig samen optrekken bij het uitzetten van een koers. Nog mooier zou het zijn als er één beleidsplan komt voor de beide wijken en de AK gezamenlijk.

Tenslotte, prudent betekent voor ons ook: oog hebben voor aspecten van duurzaamheid.

Agenda

ma di wo do vr za zo
1
8
14
15
22
28
29
Recentste berichten

Copyright © 2014 All Rights Reserved